Eraill

RSS Icon
24 Mawrth 2011

Golff yng Nghymru ar ôl Cwpan Ryder

I fanteisio ar etifeddiaeth Cystadleuaeth Cwpan Ryder, mae Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth, wedi cyhoeddi heddiw y bydd Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cynulliad Cymru yn darparu cyllid ar gyfer Cystadleuaeth Agored Cymru dros y pedair blynedd nesaf.

Y nod yw datblygu Cystadleuaeth Agored Cymru y Celtic Manor fel un o'r prif cystadlaethau ar amserlen y Daith Ewropeaidd.

Fel rhan o'r cais llwyddiannus ar gyfer Cwpan Ryder, mae Gwesty Hamdden y Celtic Manor wedi ymrwymo i gynnal y gystadleuaeth hyd at 2014. Yn dilyn llwyddiant y Cwpan Ryder yn mis Hydref, bydd y ffaith bod nifer o chwaraewyr golff gorau’r byd yn dychwelyd i’r Celtic Manor ar gyfer y gystadleuaeth hon yn siŵr o rhoi hwb i’r ymdrechion i ddenu ymwelwyr golff newydd i Gymru o rannau eraill o'r DU ac o farchnadoedd rhyngwladol allweddol.

Mae astudiaeth effaith economaidd a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn dangos bod Cystadleuaeth Agored Cymru y Celtic Manor wedi dod a mwy na £1.5 miliwn y flwyddyn i economi Cymru trwy wylwyr yn gwario ar lety, bwyd, teithio, tocynnau twrnamaint a chostau cysylltiedig

Dros y pedair blynedd nesaf, bydd Llywodraeth y Cynulliad yn darparu grant o hyd at £1.2 miliwn er mwyn helpu i gynnal y digwyddiad.

Dywedodd y Gweinidog dros Dreftadaeth: "Cyhoeddwyd effaith economaidd Cwpan Ryder ddoe. Fodd bynnag, mae effaith y gystadleuaeth gofiadwy honno’n ymestyn y tu hwnt i’r pedwar diwrnod o gystadlu yn ystod mis Hydref 2010.

"Cafodd ennill yr hawl i gynnal Cwpan Ryder effaith sylweddol ar dwristiaeth golff yng Nghymru. Ers 2002, mae gwerth twristiaeth golff wedi cynyddu o £7 miliwn i £42 miliwn y flwyddyn.

"Mae angen i ni sicrhau ein bod yn manteisio ar yr etifeddiaeth hon. Byddwn yn ceisio creu portffolio o ddigwyddiadau ar draws Cymru a fydd yn adeiladu ar lwyddiant Cwpan Ryder ac yn hyrwyddo Cymru fel cyrchfan ar gyfer twristiaeth golff sy'n gallu cystadlu gydag Iwerddon a'r Alban sydd wedi’u hen sefydlu fel cyrchfannau golff.

"Rwyf hefyd yn falch iawn bod y digwyddiad yn mynd ati'n weithgar i ddenu pobl drwy stondinau arddangos, a ardal gwella sgiliau a ddarperir am ddim i gefnogwyr gan Datblygu Golff Cymru, bydd rhai o brif chwaraewyr proffesiynol y Daith Ewropeaidd hefyd yn cael ei gwahodd i gymryd rhan. Ochr yn ochr â'r prif ddigwyddiad, sefydlwyd Cystadleuaeth Agored Iau y Principality hefyd sy'n cynnwys dros 300 o olffwyr iau dros Gymru gyfan bob blwyddyn. “

Dywedodd Dylan Matthews, Prif Weithredwr y Celtic Manor: "Rydym yn diolch i Lywodraeth Cynulliad Cymru am y cymorth hwn fydd yn cael ei ail-fuddsoddi i hyrwyddo Cystadleuaeth Agored Cymru y Celtic Manor a rhoi gwerth am arian i’n gwylwyr.

"Mae'n bwysig ein bod yn adeiladu ar yr etifeddiaeth o lwyfannu Cwpan Ryder yng Nghymru am y tro cyntaf, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu sêr y Daith Ewropeaidd yn ôl i Celtic Manor ym mis Mehefin. "

Meddai Richard Hills, Cyfarwyddwyr Cwpan Ryder y Daith Ewropeaidd: “Rydym yn croesawu'r gefnogaeth ac arweiniad hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Cystadleuaeth Agored Cymru y Celtic Manor.

"Mae'r twrnamaint wedi tyfu o ran statws ers iddo gael ei chwarae y tro cyntaf yn 2000 ac eleni fydd y pedwerydd tro i’r gystadleuaeth gael ei chwarae ar gwrs y Twenty Ten lle gipiodd Ewrop y Cwpan Ryder fis Hydref diwethaf.

"Nid yw hyn, wrth gwrs, wedi bod yn bosibl heb weledigaeth Cadeirydd y Celtic Manor, Syr Terry Matthews, ac edrychwn ymlaen at 12fed cystdleuaeth ragorol o Gystadleuaeth Agored Cymru ar y Daith Ewropeaidd Rhyngwladol ym mis Mehefin."

 

Rhannu |