http://www.y-cymro.comY Cymro Cymry i Rio gan Androw Bennett <p>YMHLITH y 24 o gystadleuwyr Cymreig sy&rsquo;n teithio i Frasil ar gyfer Gemau Olympaidd 2016, bydd y seiclwr Geraint Thomas a&rsquo;r chwaraewr Taekwondo, Jade Jones, yn ceisio ailadrodd eu camp yn Llundain bedair blynedd yn &ocirc;l trwy ennill medal aur unwaith eto.</p> <p>Bydd pump o seiclwyr Cymreig yn cystadlu yn Rio, gyda Thomas yn arwain y ffordd ac Elinor Barker, Ciara Horne, Becky James ac Owain Doull yn gobeithio efelychu campau&rsquo;r g&#373;r fu&rsquo;n rhan o&rsquo;r t&icirc;m gynorthwyodd Chris Froome i ennill ei drydydd Tour de France dros y mis diwethaf.</p> <p>Mae Thomas yn meddu ar gyfle i ennill ei drydedd fedal aur Olympaidd, ond mae&rsquo;n debyg taw cynorthwyo Froome i ennill y ras ar yr heol fydd ei brif ddyletswydd y tro hwn yn dilyn llwyddiannau ar y trac yn Beijing (2008) a Llundain (2012).</p> <p>Jazz Carlin, Georgia Davies, Chloe Tutton ac Ieuan Lloyd yw&rsquo;r nofwyr o Gymru fydd yn cystadlu YN y d&#373;r tra bydd Chris Grube a Hannah Mills yn hwylio ar yr wyneb a Chris Bartley, Graeme Thomas a Victoria Thornley yn aelodau o wahanol dimoedd rhwyfo.</p> <p>Bydd y wraig o&rsquo;r Coed Duon gafodd ei geni ym Moscow cyn ymfudo i Gymru, Elena Allen, yn cystadlu yn ei thrydedd Gemau Olympaidd wrth saethu colomennod clai ac fe fydd hithau a&rsquo;i g&#373;r, Malcolm, sydd hefyd yn ei hyfforddi, yn gobeithio gwella ar ei hymdrechion cynharach.</p> <p>Bydd y bocsiwr pwysau ysgafn, Joe Cordina, yn gobeithio ychwanegu medal Olympaidd at y fedal aur enillodd e yng Ngemau&rsquo;r Gymanwlad yn Glasgow ddwy flynedd yn &ocirc;l ac at ei Bencampwriaeth Ewrop y llynedd.</p> <p>Gyda Helen Jenkins a Non Stanford ymhlith y ffefrynnau yn y ras Triathlon, mawr yw&rsquo;r gobaith am fedal yn y gystadleuaeth arbennig honno a Natalie Powell yn ferch Gymreig gyntaf i gystadlu ar Judo yn y Gemau Olympaidd ynghyd &acirc; gweddill y Cymry&rsquo;n cystadlu draw yn Rio, mae `na ddigon i&rsquo;n cadw&rsquo;n agos at yr holl gyfryngau torfol o wythnos i heno ymlaen.</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/4013/ 2016-07-28T00:00:00+1:00 Athrylith newydd <p>CYN iddyn nhw gyrraedd Llandrillo-yn-Rhos i wynebu her Swydd Derby yn y Bencampwriaeth dros hanner cynta&rsquo;r wythnos hon, digon diflas fu ymgyrch Morgannwg yn y ffurf hiraf o gystadlaethau&rsquo;r Siroedd a hwythau yn eistedd yn anghyfforddus ar waelod yr Ail Adran heb ennill o gwbl tra&rsquo;n colli deirgwaith a phum gornest heb ganlyniad y naill ffordd na&rsquo;r llall.</p> <p>Rhaid troi, fodd bynnag, at ddigwyddiad syfrdanol ar ddiwrnod cyntaf ymweliad blynyddol Morgannwg i Ogledd Cymru, wrth i&rsquo;r crwt ifanc o Bontarddulais a Gorseinon, Aneurin Donald, glatsio 234 oddi ar 136 pelen yn unig i dorri sawl record.</p> <p>Trwy gymryd cyn lleied o beli (123) i basio&rsquo;r 200, llwyddodd yr athrylith newydd hwn i efelychu camp ryfeddol cyn-chwaraewr arall gyda Morgannwg, Ravi Shastri, er taw yn ei famwlad, India, y pasiodd hwnnw&rsquo;r cyfanswm o 200.</p> <p>Yn fatiwr ymosodol greddfol, trawodd Donald 26x4 a 15x6 yn ei fatiad ddydd Sul a hynny&rsquo;n arwain at iddo fod yr ifancaf o bum mlynedd i sgorio dros 200 mewn un batiad i Forgannwg a thorri record John Hopkins.</p> <p>Gwelwyd pa mor hyderus yw Donald wrth iddo gyrraedd 100, 150 a 200 trwy daro&rsquo;r b&ecirc;l yn yr awyr a thros y ffin am 6 rhediad bob tro a sefydlu record newydd i Forgannwg am y nifer o 6au mewn batiad.</p> <p>Ar &ocirc;l i Forgannwg gronni cyfanswm o 518 a bowlio Swydd Derby allan am 177 yn eu batiad cyntaf hwythau, gorfodwyd yr ymwelwyr i fatio am yr eildro a chyrraedd 413 am 6 wiced erbyn diwedd y chwarae nos Fawrth a hynny&rsquo;n sicr o arwain at ddiwrnod diddorol echdoe.I lawer o ddilynwyr mwyaf pybyr criced, gemau&rsquo;r Bencampwriaeth dros bedwar diwrnod yw&rsquo;r ffurf orau o&rsquo;r gamp ond yn y ddwy ffurf arall y bu Morgannwg yn fwyaf llwyddiannus hyd yn hyn y tymor hwn.</p> <p>Ar &ocirc;l ennill tair (yn erbyn Caerloyw, Sussex a Chaint) o&rsquo;u pedair gornest yng Nghwpan Undydd y Royal London a dim ond colli i Middlesex hyd yn hyn, mae Morgannwg yn ail yn Adran y De cyn ymweliad i Taunton drennydd i herio Gwlad yr Haf ac yna, ddeuddydd yn ddiweddarach, i Chelmsford i wynebu Essex, y t&icirc;m sydd ar y brig ar hyn o bryd.</p> <p>O ran y gystadleuaeth 20 pelawd, llwyddodd Morgannwg i ennill 7 a cholli ond 3 o&rsquo;u 11 gornest hyd yn hyn a chronni 15 pwynt i sicrhau&rsquo;r ail safle tu &ocirc;l i Gaerloyw (19 pwynt) cyn croesawu Gwlad yr Haf i Gaerdydd heno a theithio i Hove i herio Sussex nos Iau nesaf.</p> <p>Rhaid edmygu gallu cricedwyr i addasu o un ffurf i un arall mor aml y dyddiau hyn a, beth bynnag oedd y canlyniad yn Llandrillo echdoe, mae&rsquo;n sicr fod gennym ninnau Gymry gyfnod cyffrous o&rsquo;n blaen gydag Aneurin Donald yn mynd i hawlio&rsquo;r penawdau batio dros y blynyddoedd nesaf, o gofio na fydd e&rsquo;n cyrraedd ei 20 mlwydd oed tan 20 Rhagfyr eleni.</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/3990/ 2016-07-27T00:00:00+1:00 Popeth ar loeren? <p><span style="line-height: 1.6em;">&Acirc; minnau heb gyfeirio wythnos diwethaf at G&ecirc;m Brawf gyntaf Cyfres Y Lludw yn dechrau yng Nghaerdydd echdoe, mae criced rhyngwladol yn rhywbeth y mae llawer yn ei ddilyn mewn print neu ar bob math o gyfarpar technegol heblaw teledu yn hytrach na thanysgrifio i sianel lloeren.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&rsquo;r rhan fwyaf o ddarllediadau campau cyfoes ar y math hwnnw o ddarllediad erbyn hyn, er bod `na rai digwyddiadau sy&rsquo;n cael eu cyfri&rsquo;n o gymaint o bwys cenedlaethol fel eu bod yn cael eu neilltuo ar gyfer sianeli daearol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Tra bod digwyddiadau fel Ffeinal Cwpan yr FA, Pencampwriaeth Tenis Lawnt Wimbledon a Phencampwriaeth Agored Golff Prydain a&rsquo;r Gemau Olympaidd yn cael eu cyfrif yn ddigon pwysig i&rsquo;w cadw&rsquo;n agored i bawb sy&rsquo;n meddu ar deledu heb orfod talu mwy na phris thrwydded y BBC, ryn ni Gymry wedi hen golli gemau rhyngwladol ein t&icirc;m p&ecirc;l droed cenedlaethol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn y cyfamser, yn wahanol i&rsquo;r sefyllfa yn Lloegr, ryn ni&rsquo;n gallu gwylio gemau&rsquo;n t&icirc;m rygbi cenedlaethol yng Nghyfres yr Hydref bob blwyddyn heb orfod talu tanysgrifiad ychwanegol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ac ydy, mae&rsquo;n wir bod dilyn hynt a helynt Pencampwriaeth Chwe Gwlad Ewrop a Chwpan Rygbi&rsquo;r Byd yn ddigon hawdd yn yr un modd ond mae&rsquo;n ddigon posib na fydd y sefyllfa&rsquo;n parhau tu hwnt i 2017, gyda hyd yn oed y Gemau Olympaidd yn llygadu gwerthu eu darpariaeth i gwmn&iuml;au lloeren.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Pan sefydlwyd cystadlaethau rygbi Ewrop bron 20 mlynedd yn &ocirc;l, aeth y sylwebaethau byw mwy neu lai yn syth at gwmn&iuml;au lloeren a dim ond uchafbwyntiau sydd ar gael i ddilynwyr y gamp ar deledu daearol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er i&rsquo;r PRO12 gadw&rsquo;n ffyddlon i deledu daearol tan yn weddol ddiweddar yn wahanol i Uwch Gynghrair Aviva yn Lloegr, mae nifer o gemau byw&rsquo;r PRO12 bellach ar gael i danysgrifwyr yn unig a&rsquo;r arian sy&rsquo;n deillio o hynny yn rhan bwysig o gyllideb y Rhanbarthau Cymreig ac aelodau eraill y gynghrair.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ers tro byd, mae teithiau Llewod Rygbi&rsquo;r Undeb, ynghyd &acirc; gornestau cynghrair Rygbi XIII wedi gwerthu eu heneidiau am grocbris i&rsquo;r cwmn&iuml;au teledu lloeren, er bod cystadleuaeth Cwpan Rygbi XIII i&rsquo;w weld ar y BBC.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O ddeall datganiadau diweddar y llywodraeth yn San Steffan, bydd `na fwy a mwy o gyfyngu ar allu&rsquo;r BBC i gystadlu yn y farchnad i ddarlledu digwyddiadau fel Pencampwriaeth Rygbi&rsquo;r Chwe Gwlad yn fyw er gwaetha&rsquo;r cysylltiad traddodiadol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Dim ond uchafbwyntiau, fel sydd i&rsquo;w gweld ar hyn o bryd, o gemau p&ecirc;l droed, gemau rygbi Ewrop a seiclo ar S4C fydd ar gael ymhen dim i rheiny ohonom sydd heb yr awydd i dalu crocbris ychwanegol i bris trwydded teledu.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd llawer yn cofio clywed James, mab Rupert Murdoch, yn honni mewn darlith yng Ng&#373;yl Teledu Caeredin rai blynyddoedd yn &ocirc;l taw dyma fyddai dyfodol darlledu&rsquo;r campau yn y pen draw ac mae&rsquo;n ymddangos yn fwy tebygol fod hynny ar y gorwel agos iawn.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Hyd yn hyn, gwelwyd rygbi Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn rhywbeth oedd wedi ei neilltuo ym Mhrydain ar gyfer y BBC, ond, o glywed datganiadau achlysurol Prif Weithredwr y Chwe Gwlad a&rsquo;r Llewod, John Feehan, mae&rsquo;n amlwg nad oes sicrwydd y bydd hynny&rsquo;n parhau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Byddai gweld y Bencampwriaeth yn diflannu o&rsquo;r gwasanaethau yn siom i lawer, ond mae&rsquo;n debyg y bydd yn rhywbeth na fydd gennym ddewis ond i&rsquo;w dderbyn, fel y gwnaethpwyd gyda gemau p&ecirc;l droed yng nghynghreiriau Lloegr ac yn achos Gemau Prawf criced.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Diolch byth, felly, am ddyfalbarhad S4C hyd yn hyn yn darlledu nifer o gemau p&ecirc;l droed Uwch Gynghrair Cymru, ond, yn sg&icirc;l y cyfyngu arfaethedig ar eu cyllid, tybed faint o amser sydd `na cyn na fydd unrhyw chwaraeon byw ar deledu daearol?</span></p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/2610/ 2015-07-09T00:00:00+1:00 Dim p&ecirc;l i seiclwyr <p><span style="line-height: 1.6em;">&Acirc; minnau wedi&rsquo;m magu yn Llangennech, nepell o bentre&rsquo;r Bynea, falle dylwn fod yn dipyn o seiclwr o feddwl bod `na glwb seiclo llwyddiannus wedi bod yno ers iddo gael ei ffurfio ar Ddydd Llun y Pasg 1937.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Doedd gen i ddim diddordeb yn y gamp, fodd bynnag, yn bennaf am nad oedd `na b&ecirc;l i&rsquo;w chicio, ei phasio, ei tharo, ei bowlio neu i&rsquo;w lluchio ac felly, i&rsquo;m meddwl ifanc, doedd `na ddim pwrpas i fynd o gwmpas trac neu dros lonydd gwledig ar ddwy olwyn .</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Doedd gen i ddim diddordeb mewn tenis lawnt chwaith, falle ar &ocirc;l gweld effaith y gamp ar fy mam wedi iddi golli dau ddant wrth gael ei tharo gan raced pan yn chwarae g&ecirc;m ddwbl gyda chyfeilles iddi.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Tipyn o syndod, felly, i rai, fydd gweld fy sylw wedi ei hoelio ers dydd Llun a thros y tair wythnos nesaf ar ddwy gamp sydd yn llawn mor gyffrous &acirc; gemau rygbi, p&ecirc;l droed a chriced, y campau a ddenodd fy sylw gyntaf n&ocirc;l yn y 1950au.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Tristwch, wrth reswm, yw gorfod nodi nad oes Cymro neu Gymraes o fri ymhlith y mawrion sydd yn cystadlu yn Wimbledon eleni, rhywbeth sy&rsquo;n rhaid i ni ei dderbyn yn flynyddol er i&rsquo;n gwlad fechan gynhyrchu ambell seren wib yn y byd tenis lawnt o bryd i&rsquo;w gilydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Falle na fydd enw Mike Davies a aned yn Abertawe ym 1936 yn gyfarwydd i lawer o ieuenctid Cymru heddiw, ond mae&rsquo;n amheus a fu unrhyw un, wedi iddo fwynhau gyrfa gymedrol fel chwaraewr, yn fwy allweddol yn y chwyldro a droes yn gamp yn un broffesiynol ac agored o&rsquo;r 1960au ymlaen.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Un o&rsquo;m cyfoedion innau oedd y diweddar Gerald Battrick, gyda JPR Williams yn ei ddilyn, yn bencampwyr tenis ifainc, y ddau wedi eu geni ym Mhenybont-ar-Ogwr yn eu tro ym 1947 a 1949.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er i JPR ddatblygu&rsquo;n un o gewri byd y b&ecirc;l hirgron yn dilyn cyfnod addawol fel chwaraewr tenis, enillodd Battrick Bencampwriaeth Tenis Agored yr Iseldiroedd ym 1971 ynghyd &acirc; chynrychioli Prydain yng Nghwpan Davis.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn wyneb diffyg Cymry blaenllaw yn chwarae yn Ne Orllewin Llundain, daw tipyn o gysur o weld dau Gymro yfory ar daith fwya&rsquo;r byd seiclo pan fydd y Tour de France yn cychwyn yn Utrecht yng ngwlad yr Iseldiroedd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae enw Geraint Thomas yn ddigon cyfarwydd ledled ein gwlad bellach, wedi iddo ennill medalau aur dros Brydain yng Ngemau Olympaidd 2008 a 2012 ac un aur i Gymru yng Ngemau&rsquo;r Gymanwlad yn Glasgow y llynedd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Thomas oedd y seiclwr ifancaf yn y Tour de France yn 2007 ac mae e wedi cystadlu pedair o weithiau eraill ers hynny hefyd &acirc;&rsquo;i safle yn gorffen yn 22ain y llynedd yn arddangos i&rsquo;r dim ei fod ymhlith mawrion y gamp erbyn hyn.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Am y tro cyntaf erioed, fodd bynnag, mae `na ddau Gymro yn cymryd rhan yn y Tour, gyda Luke Rowe, fel Thomas, yn enedigol o Gaerdydd ac yn llawn haeddu ei le yn nh&icirc;m Sky.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gwarchod a gwasanaethu Chris Froome, arweinydd T&icirc;m Sky, fydd gwaith pennaf Thomas a Rowe dros y tair wythnos nesaf cyn i&rsquo;r Tour gyrraedd ei derfyn ar y Champs-&Eacute;lys&eacute;es ar 26 Gorffennaf, ond mae&rsquo;n ddigon posib y caiff y ddau Gymro ambell gyfle i serennu mewn gr&#373;p fydd yn datgysylltu oddi wrth y peloton.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Creodd Thomas argraff ffafriol yn ddiweddar ar y Tour de Suisse, gan orffen yn ail, bum eiliad yn unig y tu &ocirc;l i&rsquo;r buddugwr, Simon &Scaron;pilak o Slofenia a hynny yn sicr o fod yn baratoad delfrydol ar gyfer y Tour.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae Rowe hefyd wedi datblygu&rsquo;n seiclwr o fri a&rsquo;n gobaith ni fel Cymry yw y gall yntau a Thomas ddenu&rsquo;r sylw dros gyfnod y Tour a, pwy a &#373;yr, falle daw&rsquo;r diwrnod pan fedrwn ddathlu buddugoliaeth Gymreig yn y Tour de France, y Giro d&rsquo;Italia neu&rsquo;r Vuelta a Espa&ntilde;a.</span></p> <p>Gyda&rsquo;r holl gyffro mewn dau gamp dros yr wythnos nesaf, bydd rhaid dewis pa un i&rsquo;w gwylio ar deledu a hynny&rsquo;n dwyn i gof dyfeisydd y &ldquo;llygaid cathod&rdquo; ar ein ffyrdd, sef y diweddar Percy Shaw o Halifax yn Swydd Efrog.<br /> <br /> Arferai Shaw gadw sawl teledu ymlaen ym mhob ystafell yn ei gartref rhag ofn y byddai&rsquo;n colli rhywbeth o bwys ar un o&rsquo;r sianelau oedd ar gael ym mlynyddoedd olaf ei fywyd.</p> <p>Bu Shaw farw yn 86 mlwydd oed ym 1976 pan nad oedd y nifer o sianelau ar gael yn fychan o gymharu &acirc; 2015 a thra gallwn feddwl amdano a&rsquo;i gannoedd o sgriniau petai yn fyw heddiw, dim ond un ar y tro fydd ymlaen yn ein lolfa ninnau dros y dyddiau nesaf a&rsquo;r botymau&rsquo;n cael eu gwasgu&rsquo;n weddol gyson wrth i&rsquo;r cyffro gynyddu yn SW19 ac ar y Cyfandir.</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/2595/ 2015-07-03T00:00:00+1:00 Coroni dwy Gymraes yn bencampwyr byd <p>Dim ond ers pythefnos mae Clwb wedi ymddangos ar S4C ond yn y cyfnod byr yma mae dwy Gymraes wedi eu coroni&#39;n Bencampwyr Byd.</p> <p>Daeth y cyntaf yn fyw ar y rhaglen wrth i Manon Carpenter o Gaerffili daflu ei hun i lawr mynydd yn Norwy ar gefn ei beic yn gynt nag unrhyw ferch arall yn y byd er mwyn ychwanegu Pencampwriaeth Lawr Mynydd y Byd at ei choron Cwpan y Byd yn yr un gamp.</p> <p>Roedd Manon yn &ocirc;l ar Clwb ddydd Sul diwethaf wrth iddi ddod &acirc;&#39;i Siwmper Enfys enwog yn &ocirc;l i Gymru ar gyfer cymal olaf Cyfres Lawr Mynydd Prydain ym Mharc Beicio Cymru, Merthyr Tudful &#8230;ac er ei bod eisoes wedi ennill y gyfres, bu rhaid iddi fodloni ar sefyll ar ail reng y podiwm yn ras ola&#39;r tymor!</p> <p>Nos Lun cawsom yr ail bencampwraig wrth i &nbsp;Ellen Allen o Gasnewydd sicrhau medal aur fel rhan o d&icirc;m saethu Skeet Prydain ym Mhencampwriaethau Saethu&#39;r Byd yn Granada, Sbaen. Yn ogystal ag aur fel rhan o&#39;r t&icirc;m, daeth Allen o fewn trwch blewyn i gipio&#39;r bencampwriaeth unigol hefyd ond bu rhaid iddi fodloni ar y fedal arian ar &ocirc;l saethu un targed yn llai na&#39;r Americanes, Brandy Drozd.</p> <p>Pwy fydda&#39;i wedi meddwl byddai gan Gymru Bencampwyr Byd Beicio Lawr Mynydd a Saethu Skeet?</p> <p>Dau gamp digon anghyffredin syn sicr ddim yn cael llawer o sylw yn y cyfryngau. A dyna yw ein n&ocirc;d ni ar Clwb; i geisio dod &acirc; mwy o&#39;r campau lleiafrifol i sylw&#39;r cyhoedd Cymreig.&nbsp;</p> <p>Mae &#39;na glybiau chwaraeon gwahanol yn bodoli led led Cymru.<br /> Rydym ni eisoes wedi ymweld &acirc; chlwb Codi Pwysau Caergybi sydd ag aelodau o garfanau Cymru a Phrydain Fawr yn ymarfer o dan lygaid barcud Ray Williams, enillodd fedal aur ei hun yng Ngemau&#39;r Gymanwlad yng Nghaeredin ym 1970.</p> <p>A chawsom noson arbennig yn Neuadd Capel Methodistaidd Sblot yn cyfarfod Clwb Cleddyfa Russell Swords, sydd ag&nbsp;aelodau o bob oedran yn cyfarfod yn wythnosol i ymarfer y gamp fonheddig ac urddasol o dan arweiniaeth Peter Russell.</p> <p>Yn ogystal &acirc;&#39;r diweddraf o&#39;n taith o amgylch clybiau chwaraeon Cymru bydd IronMan Cymru o Ddinbych y Pysgod yn mynd &acirc;&#39;n bryd ni ddydd Sul - y gamp honno lle mae&#39;r athletwyr yn cyfuno tair camp mewn un gan nofio 2.4 milltir, seiclo 112 o filltiroedd ac yna rhedeg marathon!&nbsp;</p> <p>Bydd &#39;na g&ecirc;m b&ecirc;l-droed fyw o Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports hefyd rhwng Airbus UK a Chaerfyrddin, hynt a helynt Gareth Bale yn La Liga, Gweilch v Caeredin yn y Guinness Pro 12 a&#39;r gorau o rygbi Ffrainc yn y Top 14.<br /> &nbsp;</p> <p><strong><em>Llun: Manon Carpenter</em></strong></p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/2196/ 2014-09-18T00:00:00+1:00 Dycnwch a dagrau ar y ffordd i Glasgow <p>Gyda Gemau&rsquo;r Gymanwlad yn dechrau&rsquo;n fuan, bydd S4C yn darlledu dwy raglen nos Iau, 17 a nos Wener, 18 Gorffennaf yn canolbwyntio ar baratoadau rhai o aelodau t?m Cymru.&nbsp;</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Dros y misoedd diwethaf mae&#39;r camer&acirc;u wedi bod yn dilyn yr athletwyr i gofnodi&#39;r paratoi, y gwaith caled, yr aberth bersonol; ac i ambell un, y torcalon, ar y daith i&#39;r Alban. Cawn ddilyn eu hynt a&#39;u helynt yn Gemau&rsquo;r Gymanwlad: Y Ras i Glasgow, cynhyrchiad BBC Cymru ar gyfer S4C.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Capten t?m Cymru yw&rsquo;r taflwr siot a&rsquo;r ddisgen o Ben-y-bont ar Ogwr Aled Si&ocirc;n Davies. Byddwn yn dilyn Aled wrth iddo baratoi i gipio medalau aur yng Ngemau&rsquo;r Gymanwlad - gan geisio efelychu&rsquo;r medalau aur enillodd yng ngemau Paralympaidd Llundain 2012.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Dwi&#39;n arwain y t?m, a dwi methu aros, mae e&rsquo;n fraint enfawr i fi. Dwi eisiau dangos i bawb fy mod i&rsquo;n falch o fod yn Gymro, a sa i&rsquo;n gallu aros i wisgo top Cymru. Dwi&rsquo;n edrych ymlaen achos dwi ond yr ail athletwr Paralympaidd i arwain y t?m ar &ocirc;l Tanni Grey-Thompson. Does dim llawer o bobl yn gallu dweud eu bod nhw wedi bod yn gapten ar Gymru yn mynd mewn i Gemau&rsquo;r Gymanwlad.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae Aled, sydd yn 23 oed ac yn byw yng Nghasnewydd, yn obeithiol am ei siawns o gipio&rsquo;r fedal aur i Gymru yn ei gampau yn y bencampwriaeth.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Mae&rsquo;r hyfforddi&rsquo;n mynd yn gr&ecirc;t, dwi&rsquo;n fwy pwerus, yn fwy cyflym a dwi wedi torri record y byd yn ddiweddar. Dwi hefyd wedi mwynhau cael y camer&acirc;u yn fy nilyn i, dwi&rsquo;n hoffi rhannu fy mhrofiadau gyda phawb. Dwi wedi rhoi llawer o waith caled i mewn, a dwi eisiau i bawb fy nghefnogi. Dwi wedi bod yn breuddwydio am Hen Wlad fy Nhadau a sefyll ar y podiwm a chael y fedal ers blynyddoedd nawr.&nbsp; Gobeithio y galla i ddod &acirc;&rsquo;r freuddwyd yn fyw.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn ogystal &acirc;&#39;r brwdfrydedd a&#39;r dycnwch, bydd y rhaglenni hefyd yn dilyn siom ambell gystadleuydd addawol hefyd. Un person gafodd anaf wrth baratoi tuag at y Gemau yw&rsquo;r bencampwraig driathlon 25 oed o Abertawe, Non Stanford.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Meddai, &quot;Mae e&rsquo;n siom anferthol i mi, ers i mi fod yn ifanc iawn dwi wedi bod eisiau cynrychioli Cymru, dwi wedi dyheu am wneud hynny. Dwi&rsquo;n teimlo fy mod i wedi gadael fy ffrindiau a fy nheulu i lawr. Ond dyna natur y gamp, ac mae&#39;n rhaid i mi ganolbwyntio ar ddod yn well.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd y gyntaf o&#39;r ddwy raglen nos Iau, yn dilyn Non Stanford; y bocsiwr o Orseinon, Zack Davies a phencampwraig saethu Prydain, Coral Kennerley o Landdeiniol, Ceredigion. Bydd yr ail raglen nos Wener yn rhoi sylw i gapten carismatig T&icirc;m Cymru, Aled Si&ocirc;n Davies; y seiclwr o Gaerdydd, Owain Doull a&#39;r efeilliaid 20 oed o Ddinbych Megan ac Angharad Phillips sy&rsquo;n chwarae tenis bwrdd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Meddai Angharad fod bod yn efail yn ei hysgogi hi i fod yn fwy cystadleuol. &quot;Dwi&rsquo;n meddwl ei fod o&rsquo;n creu trafferth bod y ddwy ohonom ni&#39;n gystadleuol - rydyn ni&#39;n gallu pwsho ein gilydd i ymarfer yn galed. &#39;Naethon ni byth meddwl pan gawson ni&#39;r bwrdd tenis fwrdd un Nadolig y byddai o&rsquo;n newid ein bywydau ni gymaint!&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gemau&#39;r Gymanwlad: Y Ras i Glasgow</span></p> <p>Nos Iau, 17 a nos Wener 18 Gorffennaf 9.30pm, S4C</p> <p>Isdeitlau Saesneg</p> <p>Gwefan: s4c.co.uk/</p> <p>Ar alw: s4c.co.uk/clic</p> <p>Cynhyrchiad BBC Cymru Wales</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/2133/ 2014-07-10T00:00:00+1:00 Jwdo'n cyffroi Jade <p>Mae pencampwr jwdo ifanc o Abertawe&#39;n gobeithio herio am fedalau yng Ngemau&#39;r Gymanwlad yn Glasgow ar ddiwedd y flwyddyn.</p> <p>Mae Jade Lewis, 19 oed o&#39;r Gendros, yn croesi ei bysedd y bydd hi&#39;n cael ei dewis i fod ar d&icirc;m Cymru pan gaiff ei gyhoeddi ddydd Mawrth 29 Ebrill.</p> <p>Enillodd Jade, sy&#39;n hyfforddi yng Nghlwb Jwdo&#39;r Gendros yng Nghlwb Cymunedol y Gendros, yn y categori dan 52kg yng Nghwpan Iau Ewrop.</p> <p>Er ei bod yn cynrychioli Prydain Fawr yn y categori iau, ei nod yw cynrychioli Cymru yn yr uwch-d&icirc;m.</p> <p>Mae Jade yn gobeithio dilyn yn &ocirc;l traed ei hyfforddwr, Mark O&#39;Connor, sydd wedi cynrychioli Cymru mewn jwdo yng Ngemau&#39;r Gymanwlad yn y gorffennol.</p> <p>Meddai&#39;r cyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Pentrehafod, &quot;Rwyf wedi bod yn ymarfer jwdo am oddeutu 11 mlynedd bellach. Roedd fy hyfforddwr, Mark, a&#39;m tad, Anthony, yn adnabod ei gilydd pan oeddent yn iau ac yna roeddent yn byw mewn strydoedd agos at ei gilydd, felly dyna sut ces i fy nenu.</p> <p>&quot;Nid oeddwn yn hoff o gampau mwy traddodiadol, ond roeddwn yn dwlu ar jwdo o&#39;r cychwyn cyntaf yn 8 oed. Yr ochr gystadleuol a&#39;r cyfle i ddatblygu yw&#39;r agweddau rwy&#39;n eu mwynhau orau. Bellach rwyf wedi cyrraedd y lefel gyntaf ac rwyf wedi cael y cyfle i gystadlu dramor.</p> <p>&quot;Os byddaf yn cael fy newis, rwy&#39;n sicr yn meddwl y gallaf ennill medal dros Gymru yn Glasgow. Rwyf wedi cystadlu yn erbyn rhai o&#39;r merched y mae s&ocirc;n y gallant ennill medal ac rwyf wedi gwella llawer ers cystadlu yn eu herbyn.&quot;</p> <p>Canolfan Gymunedol y Gendros ar Rodfa&#39;r Gendros - Dwyrain yw un o 31 o ganolfannau cymunedol a gynhelir gan Gyngor Abertawe ar draws y ddinas.</p> <p>Meddai Jade, &quot;Dim ond taith gerdded fer ydyw o&#39;r ardal lle rwy&#39;n byw, felly mae wedi bod yn ddelfrydol i mi ar hyd fy oes. Mae&#39;n lle gwych i hyfforddi - mae pawb yn y ganolfan gymunedol yn gl&oacute;s ac mae llawer yn mynd ymlaen yno ar wah&acirc;n i jwdo. Byddwn yn annog unrhyw un i fynd i&#39;w ganolfan gymunedol leol oherwydd amrywiaeth y gweithgareddau, clybiau a digwyddiadau sydd ar gael yn agos at gartrefi pobl.&quot;</p> <p>Mae Cyngor Abertawe hefyd yn cynnal 10 Pafiliwn i Bobl H&#375;n.</p> <p>Mae holl adeiladau&#39;r cyngor wedi&#39;u rheoli gan bwyllgorau rheoli gwirfoddol. Ewch i&nbsp;www.abertawe.gov.uk/communitybuildings&nbsp;i gael mwy o wybodaeth neu ffoniwch 01792 635412.&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/2055/ 2014-04-24T00:00:00+1:00 Simon Jones yn ail-ymuno &acirc; Morgannwg <p>Heddiw (Mercher 19 Hydref), cyhoeddodd Simon Jones ei fod yn dychwelyd i Gymru ar &ocirc;l arwyddo cytundeb dwy flynedd gyda&rsquo;r clwb lle ddechreuodd ei yrfa, Morgannwg.</p> <p>Ymadawodd Simon &ndash; un o aelodau t&icirc;m buddugol Lloegr yng Nghwpan y Lludw yn 2005 &ndash; &acirc;&rsquo;r Dreigiau yn 2007 i ymuno &acirc; Worcestershire. Yn 2010, fe arwyddodd i glwb Hampshire cyn dychwelyd i Forgannwg am gyfnod eleni gan chwarae yn ymgyrchoedd 20/Pelawd Friends Life a Clydesdale Bank40.</p> <p>Yn ystod yr ymgyrch 20/Pelawd ddiwethaf, roedd Jones ymhlith tri o gricedwyr rhanbarthol wnaeth gyrraedd cyflymder bowlio o 94mph. Ymddangosodd mewn deg g&ecirc;m 20/Pelawd a thair g&ecirc;m CB40 i Forgannwg gan gymryd 13 wiced yn ystod chwe wythnos ar fenthyg o Hampshire.</p> <p>Meddai Simon, sy&rsquo;n 32 oed: &ldquo;Rwy&rsquo;n falch iawn cael ymuno &acirc; Morgannwg. Mae&rsquo;r clwb criced wedi chwarae rhan bwysig yn fy ngyrfa ac yn fy mywyd a&rsquo;r bwriad nawr yw helpu&rsquo;r clwb i lwyddo yn y ddwy flynedd nesaf ac i chwarae&rsquo;n rheolaidd. Ar &ocirc;l treulio pedair blynedd hapus dros y ffin, mae&rsquo;n braf cael ddychwelyd adref i Gymry a bod yn agos i deulu a ffrindiau.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r tymhorau diwethaf wedi bod yn rhwystredig iawn imi fel chwaraewr oherwydd anafiadau ac rwy&rsquo;n falch iawn i allu rhoi&rsquo;r cyfnod hwnnw tu cefn ifi. Hefyd, mae chwarae i Loegr eto yn freuddwyd ac rwy&rsquo;n hyderus fod gen i&rsquo;r gallu a&rsquo;r sgiliau i brofi fy hun ar y lefel uchaf posib eto ac i brofi ambell berson yn anghywir.&rdquo;</p> <p>Ychwanegodd Colin Metson, Rheolwr Gyfarwyddwr Criced Morgannwg: &ldquo;Rydym yn hapus iawn i groesawu Simon Jones n&ocirc;l i Glwb Criced Morgannwg. Fe wnaeth argraff fawr arnom ni ar y cae ac oddi arni pan ddaeth ar fenthyg o Hampshire yn gynharach eleni ac rydym yn falch iawn o&rsquo;i gael yn &ocirc;l yn barhaol yn Stadiwm Swalec.&rdquo;</p> <p>Mae Simon, ei ddarpar-wraig Justine a&rsquo;i feibion Harvey (4) a Charlie (3) bellach wedi ymgartrefu yn St Nicholas, Bro Morgannwg. Mae Simon a Justine yn priodi ym mis Rhagfyr.</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/641/ 2011-10-19T00:00:00+1:00 Unrhy un am g&ecirc;m o dennis? <p>Bydd llu o s&ecirc;r ifanc y byd tennis yn dod draw i Ganolfan Tennis Arfon Cyngor Gwynedd rhwng 15 a19 Awst ar gyfer cystadleuaeth ieuenctid sylweddol.</p> <p>Bydd ymhell dros 140 o chwaraewyr o ledled Prydain i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Tennis Ieuenctid Caernarfon Gradd 3 - sef un o&rsquo;r cystadlaethau mwyaf yng Nghymru.</p> <p>Dywedodd Ian Preston, Hyfforddwr Datblygu Tenis Gwynedd:</p> <p>&ldquo;Dyma&rsquo;r bumed flwyddyn o&rsquo;r fron i ni gynnal y gystadleuaeth ar gyfer chwaraewyr ifanc ac mae wedi tyfu ac yn ennyn diddordeb trwy&rsquo;r wlad. Mae safon y chwarae yng ngradd 3 yn uchel, a chyda mwy na 140 o ieuenctid yn cymryd rhan mae gennym y nifer uchaf erioed yn cystadlu eleni.</p> <p>&ldquo;Bydd rhai o chwaraewyr ifanc gorau&rsquo;r wlad yn cystadlu, gan gynnwys rhai o&rsquo;n chwaraewyr ein hunain sy&rsquo;n cael gwersi yng Nghanolfan Tennis Arfon, gan gynnwys Cai Jones sy&rsquo;n ymarfer yma gyda&rsquo;i hyfforddwr Ceryl Jones. Bydd croeso i unrhyw un ddod draw i weld rhai o s&ecirc;r y dyfodol yn cystadlu yng Nghaernarfon.&rdquo;</p> <p>Bydd Cystadleuaeth Tennis Ieuenctid Caernarfon Gradd 3 yn cynnwys cystadleuwyr o dan 8 i fyny hyd at dan 18 &ndash; bechgyn a genethod. Bydd y chwarae yn cychwyn am 9.30am bob diwrnod yng Nghanolfan Tennis Arfon ar Ffordd Bethel yng Nghaernarfon. Mae croeso i chi ddod draw i wylio s&ecirc;r y dyfodol.</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/489/ 2011-08-11T00:00:00+1:00 Llwybr beicio mynydd <p>Mae llwybrau beicio mynydd Coed-y-Brenin &ndash; sy'n enwog drwy&rsquo;r byd beicio fel y prawf eithaf ar ddyn a pheiriant &ndash; ar fin ennill to newydd o gefnogwyr ymysg dechreuwyr ar y gamp.</p> <p>Bydd llwybr &ldquo;meithrin&rdquo; unigryw newydd yn agor y penwythnos yma ochr yn ochr &acirc; llwybrau eiconig fel Y Tarw a Bwystfil y Brenin, fydd yn golygu y gall plant ifanc a beicwyr ag anableddau ymuno gydag arbenigwyr a llowcwyr adrenalin yn y Fecca i feicwyr mynydd y tu allan i Ddolgellau yn ne Parc Cenedlaethol Eryri.</p> <p>Mae llwybr newydd &ndash; o&rsquo;r enw Y Tarw Bach &ndash; yn cadarnhau safle Comisiwn Coedwigaeth Cymru fel y gyrchfan beicio mynydd wirioneddol gynhwysol gyntaf yn y Deyrnas Unedig.</p> <p>Mae&rsquo;r prosiect uchelgeisiol hwn wedi bod yn cael ei gynllunio am dros dair blynedd ac mae&rsquo;n ffurfio rhan o bartneriaeth Canolfan Ragoriaeth Eryri dan arweiniad Cyngor Gwynedd, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gydgyfeiriol Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr UE drwy Croeso Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.</p> <p>Clustnodir bron i &pound;500,000 i&rsquo;r llwybr newydd, sy&rsquo;n cael ei adeiladu yn &ocirc;l meini prawf dylunio penodol a anelir at gyflwyno gr&#373;p hollol newydd o bobl i gyffro beicio mynydd yng nghoetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru.</p> <p>Mae gan gam cyntaf y Tarw Bach ddwy ddolen yr ychwanegir atynt wrth i&rsquo;r prosiect gael ei gwblhau yn ystod y ddwy flynedd nesaf.</p> <p>Mae&rsquo;r ddolen gyntaf yn 3km o hyd gyda 50m o waith dringo arni, sy&rsquo;n mynd allan o ganolfan ymwelwyr CC Cymru ar hyd y &ldquo;Camau Cyntaf&rdquo; cyn mynd i lawr at y &ldquo;Llithrffordd&rdquo; aml-ysgafellog ysgubol, camp beirianyddol a dyluniol anhygoel wedi ei cherfio yn ochr y mynydd. Yna mae hi&rsquo;n dychwelyd i&rsquo;r ganolfan ar hyd ffordd yn y goedwig ar lawr y dyffryn, gan ddilyn llwybr Afon Eden.</p> <p>Mae&rsquo;r ail ddolen yn parhau o ben y Llithrffordd ac yn dilyn ffordd wastad yn y goedwig at faes parcio Pont Cae&rsquo;n y Coed, lle gall beicwyr edmygu&rsquo;r golygfeydd anhygoel ar hyd ceunant Afon Mawddach cyn dal ati ar hyd llwybrau unigol &ldquo;Jwrasig&rdquo; a &ldquo;Tax Return&rdquo; ac ymuno &acirc; ffordd y goedwig yn &ocirc;l at y dechrau, wedi mynd dros 5km gyda 90m o ddringo.</p> <p>Dywedodd Graeme Stringer Rhodiwr Hamdden CC Cymru, &ldquo;Rhoesom brawf ar amrywiaeth fawr o feiciau ar y llwybr i sicrhau bod yr ystod ehangaf o ddefnyddwyr, o blant ar feiciau olwynion bach at feiciau mynydd cydio ynghyd ac addasol, gan gynnwys beiciau mynydd tandem, yn gallu mynd ar hyd-ddo.</p> <p>&ldquo;Credaf fod yr elfen ddylunio hon yn gwneud y prosiect yn unigryw yn y DU yn yr awydd i gyflwyno hwyl beicio mynydd i gymaint o bobl &acirc; phosibl.&rdquo;</p> <p>Mae modrwy trwyn tarw fawr dri metr o ddur gwrthstaen wedi ei dylunio gan y cerflunydd byd enwog o Gymru Gideon Petersen yn nodi dechrau llwybr y Tarw Bach, gyda&rsquo;r enw arno&rsquo;n talu teyrnged i orffennol gyrru gwartheg yr ardal yn ogystal &acirc;&rsquo;r cysylltiad gyda&rsquo;r &ldquo;brawd mawr&rdquo; &ndash; llwybr heriol y Tarw.</p> <p>Adeiladwyd nifer o finotoriaid haearn wyth droedfedd o daldra &ndash; creaduriaid mytholegol sy&rsquo;n hanner dyn a hanner tarw &ndash; gan Gideon ac maent wedi eu cuddio yma ac acw ar hyd y llwybr, gydag &ldquo;olion carnau&rdquo; arian yn rhoi&rsquo;r unig gliwiau i&rsquo;w presenoldeb.</p> <p>Mae&rsquo;r Tarw Bach wedi ei raddio&rsquo;n llwybr glas (canolraddol) ond, fel yr eglurodd y Rhodiwr Beiciau Mynydd Andy Braund, mae&rsquo;r nodweddion arbennig gan gynnwys yr adrannau traciau unigol 1.5 metr o led gydag uchafswm graddiant o 5% yn ei wneud yn addas i bob gallu.</p> <p>Dywedodd, &ldquo;Mae&rsquo;r holl nodweddion llwybr glas y byddech yn eu disgwyl ganddo ond maent wedi&rsquo;u dylunio i gyd i fod yn rhai cynyddol ac felly mae&rsquo;n addas i bob beiciwr, o famau a thadau sydd am fynd &acirc;&rsquo;r plant ar feiciau cydio ynghyd, beicwyr beiciau mynydd addasol gydag anableddau, at feicwyr newydd brwd sydd am ddatblygu eu sgiliau ac sy&rsquo;n anelu at feicio ar hyd y llwybrau a raddolir yn goch ac yn ddu.</p> <p>&ldquo;Bydd dechreuwyr yn gallu rolio neu bedlian dros bob un ohonynt ond, gyda chyfarwyddyd ac ymarfer, bydd beicwyr yn gallu dysgu sut mae pwyso drosodd, pwmpio&rsquo;r roler i gael mwy o gyflymder a hyd yn oed godi eu holwynion oddi ar y ddaear i gael ychydig mwy o hwyl a sbri.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r cyfan ynghylch dysgu sgiliau trin beiciau newydd, rhai sylfaenol a chanolraddol, a chael hwyl, ac yna fynd yn eich blaen at lwybrau caletach.&rdquo;</p> <p>Bydd y prosiect yn cymryd dwy flynedd arall i&rsquo;w gwblhau, gydag ariannu ychwanegol yn dod gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Gwynedd, yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Phartneriaeth Dwristiaeth Canolbarth Cymru.</p> <p>Gall ymwelwyr gael y ddiweddaraf am y datblygiadau drwy dudalen Facebook Coed-y-Brenin ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru.</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/316/ 2011-05-26T00:00:00+1:00 Edrych ymlaen at criced byw ar S4C <p>Fe fydd S4C yn darlledu rhagor o gemau byw yn y gystadleuaeth ugain pelawd Twenty20 eto eleni wrth i&rsquo;r Sianel ddarlledu pedair o gemau Dreigiau Morgannwg yng nghwpan Twenty20 Friends Provident 2011.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bydd y pedair g&ecirc;m yn cael eu dangos yn fyw o Stadiwm Swalec Caerdydd yn y gyfres Criced gan ddechrau gyda&rsquo;r g&ecirc;m yn erbyn y Middlesex Panthers nos Wener, 3 Mehefin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bydd tair g&ecirc;m fyw Twenty20 arall yn dilyn, gyda&rsquo;r camer&acirc;u yno ar gyfer y g&ecirc;m yn erbyn Caint, (Sadwrn, 11 Mehefin), Hampshire Hawks (Gwener, 17 Mehefin) a Surrey Lions (Gwener, 1 Gorffennaf) wrth i&rsquo;r haf o chwaraeon dwymo ar S4C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bydd cricedwr chwedlonol Morgannwg a Lloegr Robert Croft wrth galon y cyfan. Bydd e&rsquo;n cael cwmni t&icirc;m profiadol o sylwebwyr, gohebwyr ac arbenigwyr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Roedd yna ymateb gwych i gemau byw Morgannwg ar S4C yng nghystadleuaeth y Twenty20 y tymor diwethaf. Mae&rsquo;n gr&ecirc;t gweld criced byw 'n&ocirc;l ar deledu yng Nghymru - mae&rsquo;n hwb fawr nid yn unig i&rsquo;r g&ecirc;m heddiw ond i&rsquo;r dyfodol hefyd. I lawer o wylwyr ifanc, hwn fydd eu blas cyntaf nhw o griced a gobeithio y gwnaiff e ysbrydoli nhw i ddilyn a chwarae&rsquo;r g&ecirc;m. Roedd e&rsquo;n wefr bod yn rhan o sioe fyw y llynedd, yn dod &acirc; holl gyffro&rsquo;r achlysur i&rsquo;r gwyliwr gartre'," meddai Robert Croft, 40 oed, sy&rsquo;n gricedwr rhyngwladol uchel ei barch.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mae Croft, sydd yn ei 26ain tymor gyda Morgannwg, yn credu y gall y Dreigiau wneud yn dda yn y gystadleuaeth eleni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mae&rsquo;n rhaid cael momentwm ar yr amser iawn er mwyn gwneud yn dda yn y gystadleuaeth hon. Fe ddechreuon ni'n wych y llynedd ond o&rsquo;n ni ffaelu cynnal y peth. Mae gyda ni&rsquo;r dalent i wneud yn dda - rhaid cofio inni faeddu&rsquo;r t&icirc;m ddaeth yn bencampwyr yn y pen draw, Hampshire Hawks, yn Stadiwm Swalec y tymor diwethaf," meddai Robert Croft, y troellwr a chwaraeodd 21 prawf i Loegr rhwng 1996 a 2001.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mae&rsquo;r chwaraewyr yn flwyddyn yn henach ac felly&rsquo;n deall y g&ecirc;m yn well ac mae&rsquo;r talisman Mark Cosgrove yn dod yn ei &ocirc;l. Rwy&rsquo;n credu bod anelu at gael g&ecirc;m gartref yn rownd y chwarteri yn nod realistig ac unwaith 'dych chi yn y rowndiau 'knockout', mae unrhywbeth yn bosibl."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bydd y rhaglen Criced ar gael hefyd ar bob llwyfan yng Nghymru ac ar Sky 134 a Freesat 120 yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yn sylwebu bydd y sylwebwyr a&rsquo;r dilynwyr criced brwd Huw Llywelyn Davies a John Hardy. Byddant yn cael cymorth yr ystadegydd Alun Wyn Bevan a fydd hefyd yn blogio ar y we, s4c.co.uk/criced.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Criced: Morgannwg v Middlesex</p> <p>Nos Wener 3 Mehefin 19:15, S4C</p> <p>Isdeitlau Saesneg</p> <p>Gwefan: s4c.co.uk/criced</p> <p>Bandlydan: s4c.co.uk/clic</p> <p>Cynhyrchiad Tinopolis ar gyfer S4C</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/338/ 2011-05-26T00:00:00+1:00 Gobeithio ailadrodd <p>TRA bydd miloedd yn heidio o Dde Cymru i Ogledd Llundain ymhen rhyw ddeng niwrnod ar gyfer ffeinal g&ecirc;mau ailgyfle&rsquo;r Bencampwriaeth, mae na nifer sylweddol draw ym Mhrifddinas Lloegr dros yr wythnos hon hefyd yn mwynhau gwylio camp sydd dipyn mwy hamddenol na bwrlwm y cae p&ecirc;l-droed. Dechreuodd y g&ecirc;m griced bedwar niwrnod rhwng Middlesex a Morgannwg ar faes Thomas Lord ddoe, gyda&rsquo;r cefnogwyr Cymreig yn gobeithio gweld ailadrodd y gamp o guro&rsquo;r t&icirc;m cartref eleni eto.</p> <p>Mae&rsquo;r bythefnos nesa&rsquo;n hynod brysur i Alviro Petersen a&rsquo;i garfan o weld taw croesi&rsquo;r afon Tafwys i faes yr Oval fydd raid erbyn dydd Mawrth i wynebu Surrey (yn cynnwys Tom Maynard, sydd wedi mwynhau dechre deche i&rsquo;w d&icirc;m newydd) cyn teithio i Abington Road yn Northampton wythnos i drennydd am drydedd gornest Bencampwriaeth o&rsquo;r bron.</p> <p>Doedd Morgannwg heb guro Middlesex yn Lord&rsquo;s yn y Bencampwriaeth criced ers 56 mlynedd tan y llynedd gyda&rsquo;r fuddugoliaeth Gymreig yn dod ym mis Ebrill o fewn 24 awr i lwyddiant yr Adar Gleision yn cyrraedd g&ecirc;mau ailgyfle&rsquo;r Bencampwriaeth trwy guro QPR o 1-0 &acirc; g&ocirc;l Joe Ledley&rsquo;n ennill y dydd yn Loftus Road.</p> <p>I ddarllen mwy <a href="http://www.y-cymro.com/e-rhifyn-electroneg/">CLICIWCH YMA</a></p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/309/ 2011-05-20T00:00:00+1:00 Golff yng Nghymru ar &ocirc;l Cwpan Ryder <p>I fanteisio ar etifeddiaeth Cystadleuaeth Cwpan Ryder, mae Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth, wedi cyhoeddi heddiw y bydd Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cynulliad Cymru yn darparu cyllid ar gyfer Cystadleuaeth Agored Cymru dros y pedair blynedd nesaf.</p> <p>Y nod yw datblygu Cystadleuaeth Agored Cymru y Celtic Manor fel un o'r prif cystadlaethau ar amserlen y Daith Ewropeaidd.</p> <p>Fel rhan o'r cais llwyddiannus ar gyfer Cwpan Ryder, mae Gwesty Hamdden y Celtic Manor wedi ymrwymo i gynnal y gystadleuaeth hyd at 2014. Yn dilyn llwyddiant y Cwpan Ryder yn mis Hydref, bydd y ffaith bod nifer o chwaraewyr golff gorau&rsquo;r byd yn dychwelyd i&rsquo;r Celtic Manor ar gyfer y gystadleuaeth hon yn si&#373;r o rhoi hwb i&rsquo;r ymdrechion i ddenu ymwelwyr golff newydd i Gymru o rannau eraill o'r DU ac o farchnadoedd rhyngwladol allweddol.</p> <p>Mae astudiaeth effaith economaidd a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn dangos bod Cystadleuaeth Agored Cymru y Celtic Manor wedi dod a mwy na &pound;1.5 miliwn y flwyddyn i economi Cymru trwy wylwyr yn gwario ar lety, bwyd, teithio, tocynnau twrnamaint a chostau cysylltiedig</p> <p>Dros y pedair blynedd nesaf, bydd Llywodraeth y Cynulliad yn darparu grant o hyd at &pound;1.2 miliwn er mwyn helpu i gynnal y digwyddiad.</p> <p>Dywedodd y Gweinidog dros Dreftadaeth: "Cyhoeddwyd effaith economaidd Cwpan Ryder ddoe. Fodd bynnag, mae effaith y gystadleuaeth gofiadwy honno&rsquo;n ymestyn y tu hwnt i&rsquo;r pedwar diwrnod o gystadlu yn ystod mis Hydref 2010.</p> <p>"Cafodd ennill yr hawl i gynnal Cwpan Ryder effaith sylweddol ar dwristiaeth golff yng Nghymru. Ers 2002, mae gwerth twristiaeth golff wedi cynyddu o &pound;7 miliwn i &pound;42 miliwn y flwyddyn.</p> <p>"Mae angen i ni sicrhau ein bod yn manteisio ar yr etifeddiaeth hon. Byddwn yn ceisio creu portffolio o ddigwyddiadau ar draws Cymru a fydd yn adeiladu ar lwyddiant Cwpan Ryder ac yn hyrwyddo Cymru fel cyrchfan ar gyfer twristiaeth golff sy'n gallu cystadlu gydag Iwerddon a'r Alban sydd wedi&rsquo;u hen sefydlu fel cyrchfannau golff.</p> <p>"Rwyf hefyd yn falch iawn bod y digwyddiad yn mynd ati'n weithgar i ddenu pobl drwy stondinau arddangos, a ardal gwella sgiliau a ddarperir am ddim i gefnogwyr gan Datblygu Golff Cymru, bydd rhai o brif chwaraewyr proffesiynol y Daith Ewropeaidd hefyd yn cael ei gwahodd i gymryd rhan. Ochr yn ochr &acirc;'r prif ddigwyddiad, sefydlwyd Cystadleuaeth Agored Iau y Principality hefyd sy'n cynnwys dros 300 o olffwyr iau dros Gymru gyfan bob blwyddyn. &ldquo;</p> <p>Dywedodd Dylan Matthews, Prif Weithredwr y Celtic Manor: "Rydym yn diolch i Lywodraeth Cynulliad Cymru am y cymorth hwn fydd yn cael ei ail-fuddsoddi i hyrwyddo Cystadleuaeth Agored Cymru y Celtic Manor a rhoi gwerth am arian i&rsquo;n gwylwyr.</p> <p>"Mae'n bwysig ein bod yn adeiladu ar yr etifeddiaeth o lwyfannu Cwpan Ryder yng Nghymru am y tro cyntaf, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu s&ecirc;r y Daith Ewropeaidd yn &ocirc;l i Celtic Manor ym mis Mehefin. "</p> <p>Meddai Richard Hills, Cyfarwyddwyr Cwpan Ryder y Daith Ewropeaidd: &ldquo;Rydym yn croesawu'r gefnogaeth ac arweiniad hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Cystadleuaeth Agored Cymru y Celtic Manor.</p> <p>"Mae'r twrnamaint wedi tyfu o ran statws ers iddo gael ei chwarae y tro cyntaf yn 2000 ac eleni fydd y pedwerydd tro i&rsquo;r gystadleuaeth gael ei chwarae ar gwrs y Twenty Ten lle gipiodd Ewrop y Cwpan Ryder fis Hydref diwethaf.</p> <p>"Nid yw hyn, wrth gwrs, wedi bod yn bosibl heb weledigaeth Cadeirydd y Celtic Manor, Syr Terry Matthews, ac edrychwn ymlaen at 12fed cystdleuaeth ragorol o Gystadleuaeth Agored Cymru ar y Daith Ewropeaidd Rhyngwladol ym mis Mehefin."</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/169/ 2011-03-24T00:00:00+1:00 Binocular i ennill yn Cheltenham <p>Cyfarfod mawreddog Cheltenham yw uchafbwynt y tymor rasio dros y clwydi a&rsquo;r cloddiau a thos bedwar niwrnod disgwylir i ddegau o filoedd dyrru i&rsquo;r cwrs hyfryd yn Swydd Caerloyw i fwynhau gwledd o gystadlu.</p> <p>Ar bnawn ddydd Mawrth mae&rsquo;r cyfan yn cychwyn a phrif ras y diwrnod cyntaf yw&rsquo;r Champion Hurdle dros bellter o ddwy filltir. Rydw i wedi bod yn hoff iawn o Binocular ers cwpwl o flynyddoedd ac rwy&rsquo;n credu y bydd yn cadw gafael ar ei goron gan fy mod yn credu, er yn ras well na&rsquo;r llynedd, ei fod yn geffyl gwell eleni.</p> <p>Unwaith mae o wedi colli y tymor hwn ac roedd hynny yn ei ras gyntaf yn Newbury pan ddaeth yn drydydd tu &ocirc;l i Peddlers Cross o stabl Donald McCain ond credaf nad oedd yn gwbl barod bryd hynny a chan taw dim ond pump ceffyl oedd yn y ras roedd y cyflymder yn eithaf araf.</p> <p>I ddarllen gweddill yr adroddiad <a href="http://www.y-cymro.com/e-rhifyn-electroneg/">CLICIWCH YMA</a></p> http://www.y-cymro.com/eraill/i/121/ 2011-03-11T00:00:00+1:00 Aur ac arian i Geraint <p><br /> GWELWYD dychweliad llwyddiannus i&rsquo;r trac gan y seiclwr Cymreig, Geraint Thomas, <em>yn y llun,</em> ym Manceinion wythnos diwethaf wrth iddo ennill medal aur yn aelod o d&icirc;m Prydain yn y Ras Ymlid ac un arian yn yr un ddisgyblaeth i unigolion.</p> <p>Mae Thomas yn arbenigo bellach mewn rasio ar ffyrdd allan yn yr awyr agored, ond dangosodd, fel ei gydymaith yn y t&icirc;m Prydeinig, Bradley Wiggins, ei allu i addasu n&ocirc;l at y trac pan fo angen.</p> <p>Gwelwyd Wiggins ei hunan ar y trac am y tro cyntaf ers G&ecirc;mau Olympaidd Beijing yn 2008 ac roedd buddugoliaeth y Prydeinwyr, yn cynnwys Thomas, Wiggins, Ed Clancy a Steve Burke yn uchafbwynt teilwng i ddiwrnod ola&rsquo;r tridiau o rasio cyffrous a welwyd yng nghymal diwethaf y tymor yng nghyfres Cwpan Clasurol y Byd bnawn Sul.</p> <p><strong>Stori lawn yn Y Cymro</strong></p> <br /> http://www.y-cymro.com/eraill/i/14/ 2011-02-25T00:00:00+1:00