Mwy o Newyddion

RSS Icon
01 Mehefin 2017

Meistr Merseysound i chwarae mewn gŵyl awyr agored fawr yng ngogledd Cymru

Bydd Ian Broudie o The Lightning Seeds, meistr sîn gerddorol Lerpwl, yn dod â sain fywiog Glannau Merswy i ŵyl chwaraeon a cherddoriaeth mwyaf newydd Cymru yr haf hwn.

Mae Broudie yn adnabyddus fel y dyn y tu ôl i Three Lions, yr anthem bêl-droed a fu mor agos at ysbrydoli Lloegr i ennill Pencampwriaeth bêl-droed Ewrop 21 mlynedd yn ôl, ond mae ei yrfa mewn cerddoriaeth wedi bod yn llawer mwy na hynny.

Bydd yn perfformio rhai o’i hen ffefrynnau ym mis Awst yng Ngŵyl Awyr Agored Eryri yn y Bala, yn erbyn cefndir hyfryd dyfroedd Llyn Tegid a mynyddoedd mawreddog y Berwyn.

Mae’r Ŵyl sy’n rhedeg o ddydd Gwener, Awst 11 tan ddydd Sul, 13 Awst yn cyfuno yr awyr agored gyda pop o’r safon uchaf – oherwydd yn ogystal â’r Lightning Seeds, bydd Scouting for Girls, a Toploader a Cast hefyd yn ymddangos.

Bydd y rhaglen lawn yn cynnwys llwybrau rhedeg, heicio, canŵio, byrddio padlo, nofio, dringo, beicio mynydd a mwy gyda gwersylla ar gyfer dros dair mil bobl ar safle Fferm Gwernhefin, wrth ymyl y llyn, ac mae disgwyl 10,000 o bobl i ymweld â’r ŵyl dros y penwythnos.

Y gerddoriaeth fydd un o’r prif atyniadau a dywed Broudie, 58 oed, ei fod yn edrych ymlaen yn eiddgar: “Bydd yn wych i fod yng Nghymru,” meddai. “Roeddwn i’n arfer treulio gwyliau’r haf yn Abersoch gyda fy mam a ‘nhad ac yn ddiweddarach fe wnes i lot o waith mewn stiwdio gerddoriaeth yn Wrecsam.

“Mae yna lawer o resymau, pam ei fod mor arbennig. Mae digon o gysylltiadau rhwng Lerpwl a Chymru a bydd yn dda mynd ar y llwyfan a chwarae reit wrth ymyl y dŵr. Mae’n edrych yn wych yno ac mi ddylai fod yn ŵyl arbennig.

“Mae yn yr awyr agored ac rwyf wrth fy modd gyda’r digwyddiadau hyn. Mae pawb yn benderfynol o gael amser da felly maen nhw’n wych.”

Daeth Broudie i amlygrwydd ar ddiwedd y 1970au gyda’r band Big in Japan a oedd yn cynnwys Holly Johnson, o Frankie Goes I Hollywood, ar y bas ac mae wedi cynhyrchu sawl albwm ar gyfer llu o enwau mawr Merseysound o Echo and the Bunnymen i The Coral a The Zutons.

Dechreuodd gyfansoddi fel The Lightning Seeds ar ddiwedd y 1980au ac erbyn 1994 roedd yn rhaid creu band i deithio gyda’r rhestr gynyddol o ganeuon roedd wedi ei chreu yn y stiwdio. Ar ôl toriad ar ddechrau’r 2000au mae wedi ailafael ynddi gan ailddechrau teithio yn 2009 gyda band newydd sy’n cynnwys ei fab Riley ar y gitâr.

Mae Broudie yn mynd nôl yn aml i Lerpwl – mae ganddo docyn tymor yn Anfield ac mae’n gefnogwr selog i’r Cochion ac mae wrth ei fodd gyda’r hyn y mae gŵr angerddol arall, Jurgen Klopp, wedi ei roi i’r clwb.

“Mae wedi bod yn ardderchog. Pan edrychwch ar ein gwariant net yn ystod y ddwy flynedd diwethaf mae’n ffigwr rhywbeth tebyg i £7 miliwn ac mae lle rydym wedi cyrraedd yn wych. Rydym wir yn cyflawni’n well na’r disgwyl.

“Mae Klopp yn gwneud gwaith anhygoel. Mae bod nôl yng Nghynghrair y Pencampwyr yn wych a’r flwyddyn nesaf mi ddylem fod yn rym go iawn.

“Mae’r cae wedi newid gyda’r eisteddle newydd a phan mae’n siglo mae’r awyrgylch yn drydanol.”

Mae Broudie ei hun, fel dinas gerddorol Lerpwl, yn dal i fod yn dipyn o rym hefyd ac meddai: “Dw i’n gweithio ar albwm newydd ar hyn o bryd a ddylai gael ei rhyddhau y flwyddyn nesaf, ond byddaf yn cadw’n bennaf at yr hen ddeunydd yn yr ŵyl sef beth rwy’n meddwl y mae pobl am ei glywed.

“Mae’n amser hir ers i mi ddechrau chwarae mewn bandiau, ond mae Lerpwl yn dal i fod yn dref gerddorol ac mae yna fandiau newydd yn codi drwy’r amser.

“Mae llawer o ddinasoedd wedi colli tipyn o’u cymeriad a’u natur unigryw am fod ganddyn nhw i gyd yr un siopau a bariau, ond bydd gan Lerpwl ei hunaniaeth ei hun bob amser.

“Rwy’n gwrando ar lawer o gerddoriaeth a gyda lawrlwytho mae gennych fynediad i bopeth drwy’r amser - mae’n amser gwych i fod mewn i gerddoriaeth.

“Iawn, roedd yn hwyl mynd i siopau recordiau flynyddoedd yn ôl, ond erbyn hyn gallwch gael popeth drwy bwyso botwm a gwrando ar gymaint o gerddoriaeth ag y dymunwch - boed yn orsaf radio yn Los Angeles neu gerddoriaeth o bob cwr o’r byd.

“Rwy’n credu fod hynny’n cael effaith fawr ar sut y mae bandiau ifanc yn swnio ac o’r hyn rwyf wedi ei weld o gwmpas Lerpwl yn arbennig, mae yna lawer o amrywiaeth a llawer yn digwydd.”

Dywedodd  Cyfarwyddwr y Digwyddiad Nicola Meadley: “Rydym wrth ein boddau i gael Ian Broudie a’r Lightning Seeds yn ein Gŵyl Awyr Agored Eryri gyntaf ac rwy’n siŵr y bydd y lleoliad a’r awyrgylch ar lan y llyn yn hollol hudol.

“Mae’n wych bod Ian wedi sôn am hynny a gyda Scouting for Girls, Toploader a Cast eisoes wedi eu cadarnhau a mwy o gyhoeddiadau i ddod yn fuan, dylai naws yr ŵyl fod yn rhyfeddol.

“Mae’r ffaith y bydd cymaint o bobl yn gwersylla ar lan y llyn yn ychwanegu at yr awyrgylch. Rydym yn edrych ymlaen at barti go iawn ym mis Awst. “

Yn ogystal â’r prif faes lle bydd y llwyfan yn cael ei gosod ar lan y llyn a nifer o weithgareddau ac arddangosiadau yn cael eu cynnal, bydd arlwyo ar gael hefyd ynghyd â mannau gwersylla a pharcio helaeth gan fod y trefnwyr yn disgwyl tua 5,000 o bobl i ymweld â’r ŵyl bob dydd.

Bydd y rhan fwyaf yn gwersylla am y penwythnos gyda rhaglen o gystadlaethau chwaraeon awyr agored, siaradwyr a sesiynau blasu a cherddoriaeth fyw o’r prynhawn tan 10.30yh bob nos.

Bydd rhywbeth at ddant pawb gyda rhestr o weithgareddau a digwyddiadau chwaraeon eisoes wedi ei llunio ac sy’n cynnwys ambell her go iawn fel llwybr rhedeg 30 cilomedr a nofio dŵr agored 1500 metr ar Lyn Tegid sy’n plymio i ddyfnder o 138 troedfedd.

Bydd yno hefyd her beicio mynydd a sportive eiconig tra bod y gweithgareddau awyr agored yn cael eu cynllunio i fod yn addas i deuluoedd ac yn cynnwys heicio, canŵio, byrddio padlo, cerdded ceunentydd, hwylio, hwylfyrddio, rafftio, nofio, dringo, cerdded a beicio mynydd gyda waliau dringo a bagiau aer a sgyrsiau byw yn y gwyllt a gweithgareddau ymarferol eraill hefyd ar gael.

I brynu tocyn a chael rhagor o wybodaeth, dylai darllenwyr fynd i www.snowdonia-outdoorfestival.co.uk

Llun: Ian Broudie o’r Lightning Seeds sydd i berfformio yng Ngŵyl Awyr Agored cyntaf Eryri ym mis Awst eleni.

Rhannu |