http://www.y-cymro.comY Cymro Mike a Jules Peters yn paratoi am her 130+ o filltiroedd <p>MAE Mike a Jules Peters yn&nbsp;cychwyn ar daith gerdded ar draws gogledd Cymru heddiw, 15 Mehefin,&nbsp;fel rhan o raglen brysur o weithgareddau codi arian er budd eu hymgyrch Wrth Dy Ochr.</p> <p>Sefydlwyd yr elusen gofal canser Wrth Dy Ochr gan y canwr roc rhyngwladol Mike Peters yn Nhachwedd 2014 gydag Awyr Las, elusen GIG Gogledd Cymru.</p> <p>Bydd yr ymgyrch yn cyrraedd ei huchafbwynt y mis hwn gyda thaith gerdded 130 milltir ar draws gogledd Cymru dan arweiniad Mike a&rsquo;i wraig Jules.</p> <p>Ar hyd y daith bydd ciniawau codi arian, cyd-ganu, Ras Fawr Gwthio Gwely Awyr Las a nifer o ddigwyddiadau cymunedol.</p> <p>Bydd Mike a Jules yn cyrraedd terfyn yr her ar gopa&rsquo;r Wyddfa yn ystod g&#373;yl gerdd a cherdded Snowdon Rocks, sef deuddydd llawn hwyl i&rsquo;r teulu cyfan yn Llanberis ar 24 a 25 Mehefin.</p> <p>Meddai Mike Peters, sydd wedi goroesi canser ei hun; &ldquo;Pan wnes i lansio ymgyrch gofal canser Wrth Dy Ochr gydag Awyr Las dros ddwy flynedd yn &ocirc;l, roedd gen i weledigaeth gref iawn.</p> <p>&quot;Ro&rsquo;n i eisiau helpu pobl eraill fel fi i gael yr ansawdd uchaf bosibl o driniaeth a gofal yma yng ngogledd Cymru; ro&rsquo;n i&rsquo;n gobeithio annog pobl i gadw&rsquo;n actif; ac ro&rsquo;n i eisiau dathlu popeth sy&rsquo;n wych am ein GIG.</p> <p>&ldquo;Pa ffordd well o godi arian na mynd allan a mwynhau&rsquo;r golygfeydd cwbl wefreiddiol sydd ganddon ni yn y rhan yma o&rsquo;r byd?</p> <p>&quot;Rydyn ni&rsquo;n gwybod y bydd yn waith caled, ond dydyn ni ddim yn bobl sy&rsquo;n troi ein cefnau ar her.</p> <p>&quot;Yn bwysicaf oll, rydyn ni&rsquo;n credu mor daer yn yr achos.</p> <p>&quot;Bydd pob ceiniog y llwyddwn ni i&rsquo;w chodi drwy&rsquo;r ymgyrch Wrth Dy Ochr yn cefnogi pobl gyda chanser a&rsquo;u teuluoedd, ar stepen ein drws yma yng ngogledd Cymru.&rdquo;</p> <p>Ers ei lansio, mae&rsquo;r ymgyrch wedi codi dros &pound;270,000 ar gyfer offer newydd a gwell cyfleusterau, rhwydweithiau cefnogi a gyfer cleifion a hyfforddiant ychwanegol ar gyfer staff y GIG.</p> <p>Mae hyn wedi cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl sy&rsquo;n byw gyda chanser yng ngogledd Cymru.</p> <p>Y nod yw codi &pound;351,120, sef punt am bob cam sydd rhwng tri prif ysbyty gogledd Cymru yn Wrecsam, Bodelwyddan a Bangor.</p> <p>Bydd y rheiny wnaeth wylio&rsquo;r rhaglen ddogfen ddiweddar ar BBC One, <em>Mike and Jules: While We Still Have Time</em>&nbsp;yn ymwybodol bod y cwpl wedi cael blwyddyn anodd gan i Jules dderbyn diagnosis o ganser hefyd.</p> <p>Meddai Mike: &ldquo;Rydyn ni&rsquo;n gryfach a mwy penderfynol nag erioed.</p> <p>&quot;Rydyn ni&rsquo;n dau yn dal yn ymwybodol iawn bod ganddon ni lawer i fod yn ddiolchgar amdano ac mae&rsquo;n gweledigaeth yn parhau i fod yr un fath: rydyn ni eisiau helpu, rydyn ni eisiau annog pobl i fod yn obeithiol ac rydyn ni eisiau dathlu.</p> <p>&quot;Dyna pam ein bod ni&rsquo;n mynd ar y daith wefreiddiol yma fel rhan o&rsquo;n gweithgareddau ehangach dan yr ymgyrch Wrth Dy Ochr.</p> <p>&quot;Byddwn yn codi arian, byddwn yn canu, byddwn yn cofio am ffrindiau a gollwyd a byddwn yn cael andros o hwyl.&rdquo;</p> <p>Gellir cofrestru i gymryd rhan a dod o hyd i&rsquo;r rhaglen lawn o weithgareddau ar&nbsp;<a href="http://www.byyoursideappeal.org">http://www.byyoursideappeal.org</a></p> <p>Gellir cyfrannu&rsquo;n ariannol at ymgyrch Wrth Dy Ochr drwy gysylltu &acirc; Th&icirc;m Awyr Las neu yn <a href="http://www.justgiving.com/campaigns/charity/algc/byyourside">http://www.justgiving.com/campaigns/charity/algc/byyourside</a>&nbsp;neu drwy decstio BYYS17 &pound;5 i 70070</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5266/ 2017-06-15T00:00:00+1:00 Dyfodol yr Wyddfa: Galw am ymateb <p>Heddiw, (Dydd Iau, 15 Mehefin), mae Partneriaeth yr Wyddfa, sy&#39;n cynnwys ystod o sefydliadau sy&#39;n gofalu ac yn gyfrifol am ddyfodol yr &nbsp;Wyddfa, yn dechrau ymgynghori ar Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.</p> <p>Mae Cynllun Partneriaeth Wyddfa yn nodi sut y bydd aelodau&#39;r bartneriaeth yn cyflawni eu gwaith yn ardal yr Wyddfa mewn ffordd gydlynol.</p> <p>Mae&#39;n tynnu sylw at yr hyn a gyflawnwyd gan y bartneriaeth hyd yn hyn, yn rhoi gwybod i bobl am yr hyn y mae&#39;r bartneriaeth yn ceisio ei gyflawni a bydd yn cael ei ddefnyddio i fynd ar drywydd mwy o fuddsoddiad yn yr ardal er mwyn cyflawni gweledigaeth y bartneriaeth.</p> <p>Dywedodd Helen Pye, rheolwr partneriaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: &quot;Mae safbwyntiau a syniadau pobl yn hynod o bwysig i ni a dyna pam ein bod yn darparu&#39;r cyfle hwn i bobl a mudiadau roi eu adborth ar y Cynllun drafft.</p> <p>&quot;Mae sicrhau mewnbwn gan eraill mor bwysig i ni fedru cynhyrchu&rsquo;r cynllun gorau posib ar gyfer yr ardal, a bydd y cynllun yn sgil hyn yn esblygu ac yn cael ei addasu fel y bo&#39;n briodol.&quot;</p> <p>Bydd ymgynghoriad ar-lein yn dechrau heddiw ar <a href="http://www.parteriaethyrwyddfa.co.uk">http://www.parteriaethyrwyddfa.co.uk</a>&nbsp;ac yn parhau tan 7 Gorffennaf.</p> <p>Mae sesiwn galw heibio hefyd wedi cael ei drefnu ar gyfer 4 Gorffennaf rhwng 2:00 a 7.30yh yn y Mynydd Gwefru, Llanberis.</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5267/ 2017-06-15T00:00:00+1:00 Meistr Merseysound i chwarae mewn g&#373;yl awyr agored fawr yng ngogledd Cymru <p>Bydd Ian Broudie o The Lightning Seeds, meistr s&icirc;n gerddorol Lerpwl, yn dod &acirc; sain fywiog Glannau Merswy i &#373;yl chwaraeon a cherddoriaeth mwyaf newydd Cymru yr haf hwn.</p> <p>Mae Broudie yn adnabyddus fel y dyn y tu &ocirc;l i <em>Three Lions</em>, yr anthem b&ecirc;l-droed a fu mor agos at ysbrydoli Lloegr i ennill Pencampwriaeth b&ecirc;l-droed Ewrop 21 mlynedd yn &ocirc;l, ond mae ei yrfa mewn cerddoriaeth wedi bod yn llawer mwy na hynny.</p> <p>Bydd yn perfformio rhai o&rsquo;i hen ffefrynnau ym mis Awst yng Ng&#373;yl Awyr Agored Eryri yn y Bala, yn erbyn cefndir hyfryd dyfroedd Llyn Tegid a mynyddoedd mawreddog y Berwyn.</p> <p>Mae&rsquo;r &#372;yl sy&rsquo;n rhedeg o ddydd Gwener, Awst 11 tan ddydd Sul, 13 Awst yn cyfuno yr awyr agored gyda pop o&rsquo;r safon uchaf &ndash; oherwydd yn ogystal &acirc;&rsquo;r Lightning Seeds, bydd Scouting for Girls, a Toploader a Cast hefyd yn ymddangos.</p> <p>Bydd y rhaglen lawn yn cynnwys llwybrau rhedeg, heicio, can&#373;io, byrddio padlo, nofio, dringo, beicio mynydd a mwy gyda gwersylla ar gyfer dros dair mil bobl ar safle Fferm Gwernhefin, wrth ymyl y llyn, ac mae disgwyl 10,000 o bobl i ymweld &acirc;&rsquo;r &#373;yl dros y penwythnos.</p> <p>Y gerddoriaeth fydd un o&rsquo;r prif atyniadau a dywed Broudie, 58 oed, ei fod yn edrych ymlaen yn eiddgar: &ldquo;Bydd yn wych i fod yng Nghymru,&rdquo; meddai. &ldquo;Roeddwn i&rsquo;n arfer treulio gwyliau&rsquo;r haf yn Abersoch gyda fy mam a &lsquo;nhad ac yn ddiweddarach fe wnes i lot o waith mewn stiwdio gerddoriaeth yn Wrecsam.</p> <p>&ldquo;Mae yna lawer o resymau, pam ei fod mor arbennig. Mae digon o gysylltiadau rhwng Lerpwl a Chymru a bydd yn dda mynd ar y llwyfan a chwarae reit wrth ymyl y d&#373;r. Mae&rsquo;n edrych yn wych yno ac mi ddylai fod yn &#373;yl arbennig.</p> <p>&ldquo;Mae yn yr awyr agored ac rwyf wrth fy modd gyda&rsquo;r digwyddiadau hyn. Mae pawb yn benderfynol o gael amser da felly maen nhw&rsquo;n wych.&rdquo;</p> <p>Daeth Broudie i amlygrwydd ar ddiwedd y 1970au gyda&rsquo;r band Big in Japan a oedd yn cynnwys Holly Johnson, o Frankie Goes I Hollywood, ar y bas ac mae wedi cynhyrchu sawl albwm ar gyfer llu o enwau mawr Merseysound o Echo and the Bunnymen i The Coral a The Zutons.</p> <p>Dechreuodd gyfansoddi fel The Lightning Seeds ar ddiwedd y 1980au ac erbyn 1994 roedd yn rhaid creu band i deithio gyda&rsquo;r rhestr gynyddol o ganeuon roedd wedi ei chreu yn y stiwdio. Ar &ocirc;l toriad ar ddechrau&rsquo;r 2000au mae wedi ailafael ynddi gan ailddechrau teithio yn 2009 gyda band newydd sy&rsquo;n cynnwys ei fab Riley ar y git&acirc;r.</p> <p>Mae Broudie yn mynd n&ocirc;l yn aml i Lerpwl &ndash; mae ganddo docyn tymor yn Anfield ac mae&rsquo;n gefnogwr selog i&rsquo;r Cochion ac mae wrth ei fodd gyda&rsquo;r hyn y mae g&#373;r angerddol arall, Jurgen Klopp, wedi ei roi i&rsquo;r clwb.</p> <p>&ldquo;Mae wedi bod yn ardderchog. Pan edrychwch ar ein gwariant net yn ystod y ddwy flynedd diwethaf mae&rsquo;n ffigwr rhywbeth tebyg i &pound;7 miliwn ac mae lle rydym wedi cyrraedd yn wych. Rydym wir yn cyflawni&rsquo;n well na&rsquo;r disgwyl.</p> <p>&ldquo;Mae Klopp yn gwneud gwaith anhygoel. Mae bod n&ocirc;l yng Nghynghrair y Pencampwyr yn wych a&rsquo;r flwyddyn nesaf mi ddylem fod yn rym go iawn.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r cae wedi newid gyda&rsquo;r eisteddle newydd a phan mae&rsquo;n siglo mae&rsquo;r awyrgylch yn drydanol.&rdquo;</p> <p>Mae Broudie ei hun, fel dinas gerddorol Lerpwl, yn dal i fod yn dipyn o rym hefyd ac meddai: &ldquo;Dw i&rsquo;n gweithio ar albwm newydd ar hyn o bryd a ddylai gael ei rhyddhau y flwyddyn nesaf, ond byddaf yn cadw&rsquo;n bennaf at yr hen ddeunydd yn yr &#373;yl sef beth rwy&rsquo;n meddwl y mae pobl am ei glywed.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n amser hir ers i mi ddechrau chwarae mewn bandiau, ond mae Lerpwl yn dal i fod yn dref gerddorol ac mae yna fandiau newydd yn codi drwy&rsquo;r amser.</p> <p>&ldquo;Mae llawer o ddinasoedd wedi colli tipyn o&rsquo;u cymeriad a&rsquo;u natur unigryw am fod ganddyn nhw i gyd yr un siopau a bariau, ond bydd gan Lerpwl ei hunaniaeth ei hun bob amser.</p> <p>&ldquo;Rwy&rsquo;n gwrando ar lawer o gerddoriaeth a gyda lawrlwytho mae gennych fynediad i bopeth drwy&rsquo;r amser - mae&rsquo;n amser gwych i fod mewn i gerddoriaeth.</p> <p>&ldquo;Iawn, roedd yn hwyl mynd i siopau recordiau flynyddoedd yn &ocirc;l, ond erbyn hyn gallwch gael popeth drwy bwyso botwm a gwrando ar gymaint o gerddoriaeth ag y dymunwch - boed yn orsaf radio yn Los Angeles neu gerddoriaeth o bob cwr o&rsquo;r byd.</p> <p>&ldquo;Rwy&rsquo;n credu fod hynny&rsquo;n cael effaith fawr ar sut y mae bandiau ifanc yn swnio ac o&rsquo;r hyn rwyf wedi ei weld o gwmpas Lerpwl yn arbennig, mae yna lawer o amrywiaeth a llawer yn digwydd.&rdquo;</p> <p>Dywedodd&nbsp; Cyfarwyddwr y Digwyddiad Nicola Meadley: &ldquo;Rydym wrth ein boddau i gael Ian Broudie a&rsquo;r Lightning Seeds yn ein G&#373;yl Awyr Agored Eryri gyntaf ac rwy&rsquo;n si&#373;r y bydd y lleoliad a&rsquo;r awyrgylch ar lan y llyn yn hollol hudol.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n wych bod Ian wedi s&ocirc;n am hynny a gyda Scouting for Girls, Toploader a Cast eisoes wedi eu cadarnhau a mwy o gyhoeddiadau i ddod yn fuan, dylai naws yr &#373;yl fod yn rhyfeddol.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r ffaith y bydd cymaint o bobl yn gwersylla ar lan y llyn yn ychwanegu at yr awyrgylch. Rydym yn edrych ymlaen at barti go iawn ym mis Awst. &ldquo;</p> <p>Yn ogystal &acirc;&rsquo;r prif faes lle bydd y llwyfan yn cael ei gosod ar lan y llyn a nifer o weithgareddau ac arddangosiadau yn cael eu cynnal, bydd arlwyo ar gael hefyd ynghyd &acirc; mannau gwersylla a pharcio helaeth gan fod y trefnwyr yn disgwyl tua 5,000 o bobl i ymweld &acirc;&rsquo;r &#373;yl bob dydd.</p> <p>Bydd y rhan fwyaf yn gwersylla am y penwythnos gyda rhaglen o gystadlaethau chwaraeon awyr agored, siaradwyr a sesiynau blasu a cherddoriaeth fyw o&rsquo;r prynhawn tan 10.30yh bob nos.</p> <p>Bydd rhywbeth at ddant pawb gyda rhestr o weithgareddau a digwyddiadau chwaraeon eisoes wedi ei llunio ac sy&rsquo;n cynnwys ambell her go iawn fel llwybr rhedeg 30 cilomedr a nofio d&#373;r agored 1500 metr ar Lyn Tegid sy&rsquo;n plymio i ddyfnder o 138 troedfedd.</p> <p>Bydd yno hefyd her beicio mynydd a sportive eiconig tra bod y gweithgareddau awyr agored yn cael eu cynllunio i fod yn addas i deuluoedd ac yn cynnwys heicio, can&#373;io, byrddio padlo, cerdded ceunentydd, hwylio, hwylfyrddio, rafftio, nofio, dringo, cerdded a beicio mynydd gyda waliau dringo a bagiau aer a sgyrsiau byw yn y gwyllt a gweithgareddau ymarferol eraill hefyd ar gael.</p> <p>I brynu tocyn a chael rhagor o wybodaeth, dylai darllenwyr fynd i www.snowdonia-outdoorfestival.co.uk</p> <p><strong>Llun: Ian Broudie o&rsquo;r Lightning Seeds sydd i berfformio yng Ng&#373;yl Awyr Agored cyntaf Eryri ym mis Awst eleni.</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5256/ 2017-06-01T00:00:00+1:00 Cwmni trelars yn helpu’r arwr roc Bono i hedfan fry dros Burma <p>Helpodd gwneuthurwr trelars gorau Ewrop y seren roc Bono i weld golygfeydd cofiadwy mewn bal&#373;n aer dros lyn Burma, sydd yn &ocirc;l y s&ocirc;n yn un o lefydd harddaf y byd.</p> <p>Mae gan y cwmni a drefnodd y daith fythgofiadwy i&rsquo;r canwr Gwyddelig a&rsquo;i deulu gasgliad o drelars Ifor Williams a ddefnyddiwyd i gludo dwsin o&rsquo;u balwnau a&rsquo;u hoffer ar draws y wlad yn y Dwyrain Pell &ndash; sy&rsquo;n cael ei hadnabod bellach fel Myanmar.</p> <p>Yn &ocirc;l prif beilot Prydeinig y cwmni, Mark &lsquo;Nobby&rsquo; Simmons, ni allent feddwl am ddim trelar gwell i wneud y gwaith.</p> <p>Mae Mark wedi bod yn hedfan balwnau am y 30 mlynedd diwethaf, gan ddechrau yn syth o&rsquo;r ysgol a dod yn beilot masnachol ifancaf y wlad pan oedd ond yn 21 oed.</p> <p>Sefydlodd ei gwmni ei hun, Hot Skies Ltd (www.hotskies.co.uk), yng nghanol y 1990au. Mae&rsquo;r cwmni yn trefnu teithiau bal&#373;n i deithwyr ac yn hysbysebu ar draws de orllewin Lloegr o&rsquo;i bencadlys ger Caerfaddon.</p> <p>Yn 2007 ymunodd Mark, sy&rsquo;n 48 oed, &acirc; chwmni o&rsquo;r enw Balloons over Bagan, y mae eu pencadlys yn ardal Mandalay yn Burma, ac yn y pendraw daeth yn brif beilot y cwmni.</p> <p>Ers dechrau gydag un bal&#373;n yn 1999, mae Balloons over Bagan bellach yn cludo dros 20,000 o deithwyr y flwyddyn ar deithiau ar draws gwlad sy&rsquo;n frith o demlau hynafol a llynnoedd syfrdanol.</p> <p>Yn eu plith yr oedd Bono, ei wraig Alison a&rsquo;u pedwar o blant a gafodd eu cludo mewn dau fal&#373;n dros olygfeydd godidog Llyn Inle y gaeaf diwethaf.</p> <p>Dywedodd Mark: &ldquo;Roedd y chwech ohonynt ar wyliau yn y wlad am y tro cyntaf ac wedi penderfynu mynd ar daith fal&#373;n dros y llyn, sydd yn &ocirc;l y s&ocirc;n yn un o lefydd harddaf y byd, ac mae&rsquo;n hollol wefreiddiol i&rsquo;w weld o&rsquo;r awyr.</p> <p>&ldquo;Hedfanodd Bono a&rsquo;i wraig gyda mi, gyda&rsquo;i bedwar o blant, Eve, Eliza, Jordan a John, yn dilyn y tu &ocirc;l i ni mewn bal&#373;n arall a hedfanwyd gan gydweithiwr.</p> <p>&ldquo;Roeddent yn deulu hyfryd a&rsquo;u traed ar y ddaear. Pleser oedd hedfan gyda nhw.</p> <p>&ldquo;Yn ystod fy 30 mlynedd fel peilot rwyf wedi cludo s&ecirc;r enwog eraill, fel y Spice Girls a&rsquo;r gantores Beverley Knight, a Brenhines Butan a Phrif Weinidog Gwlad Thai yn Burma.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Mark mai trelars Ifor Williams yw&rsquo;r unig drelars a ddefnyddir gan ei ddau gwmni yn Lloegr a&rsquo;r cwmni y mae&rsquo;n hedfan iddynt yn Burma.</p> <p>&ldquo;N&ocirc;l yn y DU mae fy nghwmni yn defnyddio trelar gwastad 18 troedfedd i symud ein bal&#373;n sengl, ac yn Burma mae gennym saith trelar ar hyn o bryd, gyda phump arall wedi eu harchebu,&rdquo; meddai.</p> <p>&ldquo;Maen nhw&rsquo;n cael eu cludo yn arbennig i ni o Ganolfan Trelars Devizes, sef dosbarthydd Ifor Williams yn ardal Wiltshire.</p> <p>&ldquo;Rydym angen iddynt fod ychydig yn hirach na&rsquo;r 18 troedfedd safonol, felly mae Canolfan Devizes yn ychwanegu darn ar y cefn i&rsquo;w wneud yn 20 troedfedd.&rdquo;</p> <p>Ychwanegodd Mark: &ldquo;Mae&rsquo;r daith fal&#373;n gyffredin i deithwyr yn dibynnu ar faint o danwydd y gellir ei gludo, ac mae&rsquo;n parhau am oddeutu awr. Gallwn hedfan i uchder o hyd at 2,000 o droedfeddi, ond fel arfer rydym yn teithio ar uchder o ryw 300 troedfedd, gan hedfan yn union uwchben toeau&rsquo;r temlau, er mwyn cael golygfa well.</p> <p>&ldquo;Mae 12 bal&#373;n yn y casgliad sy&rsquo;n medru cludo 16 o deithwyr, ac mae gan bob un d&icirc;m o weithwyr lleol i gynnal a chadw&rsquo;r bal&#373;n. Mae 10 i 12 o lanciau ifanc yn gyrru tractor yn tynnu trelars Ifor Williams ac yn ein dilyn i ble bynnag rydym yn glanio,&nbsp; er mwyn dod i&rsquo;n n&ocirc;l ac i bacio&rsquo;r bal&#373;n.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n rhaid i&rsquo;r trelars allu cludo oddeutu tunnell a hanner o offer gan gynnwys y bal&#373;n, a&rsquo;r hyn rydym yn ei alw yn &lsquo;amlen&rsquo;, sef y fasged sy&rsquo;n mynd o dan y bal&#373;n yn ogystal &acirc;&rsquo;r llosgwr a&rsquo;r ffan.</p> <p>&ldquo;Maen nhw&rsquo;n teithio ar diroedd eithaf garw felly mae&rsquo;n rhaid iddynt fod yn wydn ac yn gryf.</p> <p>&ldquo;Rydym yn defnyddio trelars Ifor Williams gan mai nhw yw&rsquo;r trelars mwyaf amlbwrpas a hawsaf i&rsquo;w tynnu o bell ffordd, ond hefyd gan mai nhw yw safon y diwydiant ar gyfer cwmn&iuml;oedd balwnau yn y DU, ac yn sicr yn Burma lle nad oes yn unman yn cynhyrchu trelars.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n sicr yn werth trefnu iddyn nhw gael eu hanfon draw o Ganolfan Trelars Devizes.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Philippa Gunthorp, pennaeth gweinyddu Canolfan Trelars Devizes: &ldquo;Mae cydweithio gyda Balloons over Bagan wedi bod yn gyfle gwych i gael trelars Ifor Williams i rywle newydd a gwahanol.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n annhebygol y byddai neb yn disgwyl eu gweld yn cael eu defnyddio mewn gwlad mor bell i ffwrdd &acirc; Burma, ond mae wedi bod yn wych cyflenwi&rsquo;r cwmni gyda chymaint o drelars gwastad 18 troedfedd dros y blynyddoedd diwethaf.</p> <p>&ldquo;Mae ganddyn nhw saith trelar draw yno eisoes, a byddwn yn eu cyflenwi &acirc; phump arall yr haf hwn.</p> <p>&ldquo;Mewn gwirionedd mae&rsquo;n broses eithaf astrus i&rsquo;w cludo draw i Burma oherwydd maint a chymhlethdod y gwaith papur, ond yn sicr mae wedi bod werth yr ymdrech.</p> <p>&ldquo;Rydym yn addasu pob un o&rsquo;r trelars drwy ychwanegu dwy droedfedd ychwanegol at yr hyd gwreiddiol er mwyn cyrraedd anghenion penodol Balloons over Bagan.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Andrew Reece-Jones, Rheolwr Dylunio Peirianneg Ifor Williams Trailers: &ldquo;Rwy&rsquo;n dal i gael fy synnu gyda&rsquo;r amrywiaeth o ddefnydd sydd gan bobl i&rsquo;n trelars, a does dim llawer o lefydd ar y blaned lle na welwch chi un.</p> <p>&ldquo;Rwy&rsquo;n credu eu bod mor amlbwrpas oherwydd nodweddion cadarn ein trelars, ac oherwydd eu cryfder parhaus maent yn addas i&rsquo;r tiroedd mwyaf anhygyrch, yn ogystal &acirc; phriffyrdd a chulffyrdd y byd datblygedig.&rdquo;</p> <p>I wybod mwy ewch i:&nbsp;<a href="http://www.hotskies.co.uk">http://www.hotskies.co.uk</a></p> <p><strong>LLUNIAU</strong></p> <p><strong>Yr arwr roc Bono yn dathlu llwyddiant ei daith i weld golygfeydd yn Burma gyda Mark Simmons, prif beilot Balloons over Bagan.</strong></p> <p><strong>Mae Burma yn llawn temlau hynafol y gellir eu gweld o&rsquo;r awyr ar deithiau awyr syfrdanol Balloons over Bagan.</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5257/ 2017-06-01T00:00:00+1:00 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ethol Arweinydd <p>Mae Gareth Jones (Plaid Cymru) wedi ei ethol fel arweinydd Cyngor Conwy.</p> <p>Mewn cyflwyniad i&rsquo;r Cyngor, dywedodd y Cynghorydd Jones: &ldquo;O dan fy arweinyddiaeth byddai&rsquo;r Cabinet yn wirioneddol ddemocrataidd a chynhwysol.</p> <p>&ldquo;Gofynnaf i chi fod &acirc; ffydd yn fy uniondeb ac yn f&rsquo;ymdrech wirioneddol i fod yn arweinydd cyfrifol ac ymrwymedig a fyddai&#39;n fwy na pharod i fod yn atebol nid i un neu ddau o grwpiau yn unig, ond i bob un ohonoch chi, gynghorwyr, yn eich ymdrechion, a dyna lle mae&rsquo;n cyfrif, o fewn eich wardiau i wasanaethu eich etholwyr a&rsquo;r siambr hon ac i wasanaethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.</p> <p>&ldquo;Rhannwch y weledigaeth o newid gyda mi.&nbsp; Os ydym am wynebu&rsquo;r heriau sydd o&rsquo;n blaenau dros y pum mlynedd nesaf, mae arnom angen eich sgiliau i gyd &ndash; nid sgiliau rhai ohonoch yn unig.</p> <p>&ldquo;Gyda&rsquo;ch cefnogaeth gallaf newid pethau er gwell.&rdquo;</p> <p>Mae&rsquo;r Cynghorydd Jones yn briod &acirc; Myra ac yn dad i Eleri, Dylan, Gwenno a&rsquo;r diweddar Ffion.</p> <p>Symudodd i&rsquo;r ardal o Gricieth yn 1976 ar &ocirc;l cael ei benodi yn bennaeth Ysgol John Bright yn Llandudno.</p> <p>Mae wedi cynrychioli Craig-y-Don ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ers 1996 ac yn y cyfnod hwnnw wedi gwasanaethu mewn amrywiol rolau gan gynnwys Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet a Chefnogwr Pobl H&#375;n.</p> <p>Mae wedi treulio dau gyfnod fel Aelod Cynulliad hefyd &ndash; rhwng 1999 a 2003, yn cynrychioli cyn etholaeth Conwy, a rhwng 2007 a 2011, yn cynrychioli Aberconwy.&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5258/ 2017-06-01T00:00:00+1:00 Mared o Forfa Nefyn yn Ennill y Fedal Ddrama <p>Mared Llywelyn Williams, sydd yn 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac El&aacute;i yn 2017.</p> <p>Mae gwaith buddugol Mared &lsquo;L&ocirc;n Terfyn&rsquo; o dan y ffug enw &lsquo;Dwnad&rsquo;, yn mynd i&rsquo;r afael &acirc; byd sy&rsquo;n llawn tensiynau bregus gwleidyddol.</p> <p>Mae Mared ar hyn o bryd yn gweithio i Wasanaeth Llyfrgelloedd Gwynedd yn Nefyn.</p> <p>Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Cymraeg ac Astudiaethau Theatr, cyn mynd ymlaen i wneud M.A Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth.</p> <p>Yn ystod ei blwyddyn M.A dechreuodd ysgrifennu o ddifri. Y theatr yw ei phrif ddiddordeb, ac yn gynharach yn y flwyddyn ffurfiodd Cwmni Tebot gyda&rsquo;i ffrindiau, cwmni theatr amatur lleol.</p> <p>Mae wedi bod yn cystadlu mewn eisteddfodau lleol a&rsquo;r Urdd ers blynyddoedd gydag Ysgol Botwnnog, Aelwyd Chwilog ac Aelwyd Pantycelyn.</p> <p>Dywedodd:&nbsp;&ldquo;Mae yna nifer fawr o bobl sydd wedi fy ysbrydoli a&rsquo;m herio dros y blynyddoedd; megis Nia Plas yn Ysgol Morfa, Delyth Roberts a Mair Gruffydd yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Roger Owen o&rsquo;r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn Aberystwyth, Mihangel Morgan, Huw Meirion Edwards a phawb oll yn Adran y Gymraeg ond diolch yn arbennig i Esyllt Maelor.&rdquo;</p> <p>Roedd y beirniad, Alun Saunders a Sian Summers, yn gweld y ddrama hon &ldquo;nid yn unig yn ymateb yn gyffrous i&rsquo;r briff a osodwyd, ond mae iddi&rsquo;r holl elfennau sy&rsquo;n creu drama lwyfan afaelgar.&rdquo;</p> <p>Aethant ymlaen i ddweud:&nbsp;&ldquo;Mae&rsquo;r iaith - fel mynegiant o agweddau&rsquo;r cymeriadau - yn eofn ac hyderus wrth fynd i&rsquo;r afael &acirc; byd yn llawn tensiynau bregus gwleidyddol.</p> <p>&quot;O&rsquo;r cychwyn cyntaf cawn ein cyflwyno i fyd a pherthynas gyfareddol y cymeriadau - mae&rsquo;r ddawn gan y Dramodydd i blannu gwirioneddau&rsquo;r cymeriadau hyn yn yr is-destun gan ymddiried yn y darllenydd neu&rsquo;r gynulleidfa i archwilio a darganfod eu dehongliad.</p> <p>&ldquo;Yn ein barn ni, mae safon ac uchelgais y ddrama hon yn llawn haeddiannol o&rsquo;r Fedal Ddrama.&quot;</p> <p>Chwaer fach Mared, Lois Llywelyn Williams, enillodd y Fedal Ddrama yn 2016 gyda Mared yn drydydd yr adeg hynny.</p> <p>Eleni, yn ail yn y gystadleuaeth roedd Arddun Arwel o Aelwyd JMJ ac yn drydydd roedd Sara Hughes o Gylch Alaw Cybi.&nbsp; Rhoddir y fedal eleni gan Mari George. &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5259/ 2017-06-01T00:00:00+1:00 P&ecirc;l swyddogol Euro 2016 i’w gweld fel rhan o arddangosfa b&ecirc;l-droed newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd <p>Mae un o beli &lsquo;Beau Jeu&rsquo; swyddogol adidas, a ddefnyddiwyd yn ystod buddugoliaeth enwog Cymru yn erbyn Gwlad Belg yn rownd gogynderfynol Euro 2016, yn un o&rsquo;r prif wrthrychau sydd i&rsquo;w gweld mewn arddangosfa&nbsp;newydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am hanes clybiau p&ecirc;l-droed Cymru yn Ewrop.</p> <p>Mae nifer o b&ecirc;l-droedwyr Cymreig wedi gwneud eu marc ym mh&ecirc;l-droed clybiau Ewrop ac mae&rsquo;r arddangosfa newydd hon, sy&rsquo;n cyd-fynd &acirc; rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd, yn dathlu eu cyfraniad.</p> <p>Mae&rsquo;r arddangosfa yn cynnwys pum chwaraewr sydd wedi ennill y gystadleuaeth enwog &ndash; Jayne Ludlow, Joey Jones, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale &ndash; ac ymysg yr eitemau mae crysau a wisgwyd gan Jones a Giggs, crys wedi&rsquo;i lofnodi gan Bale, rhaglenni, penynnau a chapiau.</p> <p>Caiff rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr Merched UEFA ei chynnal yng Nghaerdydd hefyd, ac mae&rsquo;r arddangosfa&rsquo;n edrych ar hanes a datblygiad g&ecirc;m y merched yma yng Nghymru.</p> <p>Jayne Ludlow yw Rheolwr T&icirc;m Merched Cenedlaethol Cymru a hi oedd capten y t&icirc;m Arsenal - y clwb cyntaf y tu allan Almaen a Llychlyn i gystadlu, ac ennill rownd terfynol UWCL yn 2007.</p> <p>Hi hefyd yw llysgennad swyddogol ar gyfer rownd terfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA Merched 2017.</p> <p>Dywedodd: &quot;Mae&#39;r twf mewn p&ecirc;l-droed menywod yng Nghymru dros y 10 mlynedd diwethaf wedi bod yn anhygoel ac wrth gwrs mae eleni yn flwyddyn fawr i ni.</p> <p>&ldquo;Mae rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn ddigwyddiad enfawr i ni i gynnal yng Nghaerdydd, yn arddangos chwaraewyr o&rsquo;r lefel uchaf ar stepen drws. I bobl ifanc, mae hwn yn gyfle i weld y chwaraewyr gorau ar y blaned, a fydd gobeithio yn eu hysbrydoli yn y dyfodol. &quot;</p> <p>Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: &ldquo;Dyma arddangosfa hanfodol i ymwelwyr sydd am wybod mwy am r&ocirc;l Cymru ym mh&ecirc;l-droed clybiau Ewrop.</p> <p>&ldquo;Ac wrth gwrs, rydym ni&rsquo;n hapus iawn ein bod wedi caffael un o beli swyddogol adidas Euro 2016 ar gyfer y casgliad cenedlaethol. Fel Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ein r&ocirc;l ni yw casglu gwrthrychau ac atgofion sy&rsquo;n coff&aacute;u adegau arwyddocaol yn ein hanes fel cenedl.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: &ldquo;Fel gwlad fach, rydym yn hynod o lwcus i fod wedi cynhyrchu rhai o b&ecirc;l-droedwyr gorau&rsquo;r byd, ac mae&rsquo;n wych i weld yr arddangosfa hon sy&rsquo;n dathlu llwyddiant rhai ohonynt.</p> <p>&ldquo;Cawsom ein difetha llynedd gan berfformiad arwrol ein t&icirc;m cenedlaethol yn Ffrainc, ac unwaith eto bydd sylw Cymru gyfan ar y b&ecirc;l gron, wrth i rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA gyrraedd Caerdydd yr wythnos hon.</p> <p>&quot;Mae&rsquo;r atgofion hyn yn werth eu trysori a byddwn yn annog i unrhyw gefnogwr p&ecirc;l-droed fynd draw i gael golwg.&rdquo;</p> <p>Ar ddydd Sul 4 Mehefin, bydd cyfle i ymwelwyr fwynhau sgiliau anhygoel p&ecirc;l-droedwyr dull rhydd yn y brif neuadd, yn ogystal &acirc; rhoi cynnig ar grefftau a chreu set b&ecirc;l-droed bwrdd.</p> <p>Mae&rsquo;r arddangosfa i&rsquo;w gweld ym mhrif neuadd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd tan 18 Mehefin 2017 ac mae mynediad am ddim.</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5260/ 2017-06-01T00:00:00+1:00 Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru 2017-2019 <p>Cyhoeddwyd yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac El&aacute;i mai Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru 2017-2019.</p> <p>Daeth y cyhoeddiad o lwyfan y Brifwyl gan Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.</p> <p>Casia fydd y 15fed Bardd Plant, a bydd yn dechrau ar y gwaith yn swyddogol ym mis Medi eleni, gan gymryd yr awenau gan Anni Ll&#375;n a ddechreuodd y r&ocirc;l yn 2015.</p> <p>Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn sicrhau fod plant ym mhob cwr o Gymru yn cael y cyfle i arbrofi &acirc; geiriau.</p> <p>Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae&rsquo;r cynllun yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous.</p> <p>Mae Casia yn 29 oed a daw&rsquo;n wreiddiol o Nefyn ym Mhen Ll&#375;n, ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd.</p> <p>Mae wedi cyhoeddi dau lyfr i blant, wedi addasu dwy o nofelau Michael Morpurgo i&rsquo;r Gymraeg ac mae&rsquo;n aelod o d&icirc;m Y Ffoaduriaid ar gyfres radio Talwrn y Beirdd.</p> <p>Meddai Casia: &ldquo;Dwi&rsquo;n edrych ymlaen yn ofnadwy at gael crwydro ledled Cymru yn cyfarfod yr holl blant, y rhai sy&rsquo;n cael modd i fyw wrth sgwennu a&rsquo;r sgwennwyr anfoddog!</p> <p>&ldquo;Mi fydd yn bleser pur clywed eu syniadau, tanio eu dychymyg, ac annog pawb i roi cynnig ar sgwennu cerdd.</p> <p>&ldquo;Yn ystod fy nghyfnod fel Bardd Plant Cymru dwi&#39;n gobeithio dangos i blant bod pawb yn gallu sgwennu cerdd,&nbsp;bod barddoniaeth yn rhywbeth sy&#39;n byw yn y glust nid dim ond ar bapur,&nbsp;a bod darllen a sgwennu barddoniaeth yn ffyrdd gwych o weld a phrofi bywyd trwy lygaid rhywun, neu rywbeth arall.&rdquo;</p> <p>Gyda chyfnod Anni Ll&#375;n yn dod i ben, mae&rsquo;n hyderus bod y cynllun yn cael ei drosglwyddo i olynydd cymwys.</p> <p>Dywedodd Anni am Casia: &ldquo;Mae hi&rsquo;n fardd ac awdur gwych. Mae ganddi ddychymyg arbennig ac mae hi&rsquo;n saff o fynd &acirc; Phlant Cymru ar antur.&rdquo;</p> <p>Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Anni wedi torri tir newydd gan ymweld &acirc; phob sir yng Nghymru, 83 ysgol, 10 castell a chyd-weithio ag 20 o bartneriaid allanol mewn gweithdai a gweithgareddau amrywiol gan ddiddanu, ysbrydoli ac ymgysylltu &acirc; dros 6,000 o blant.</p> <p>Mae&rsquo;r gweithgareddau&rsquo;n cynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod G&#373;yl Ll&ecirc;n Plant Caerdydd, dathliadau Roald Dahl 100 Cymru, creu a pherfformio sioe yng Ng&#373;yl Hanes Cymru i Blant, dathliadau pen-blwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd i enwi dim ond rhai.</p> <p>Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru am y cyhoeddiad: &ldquo;Rydym wrth ein boddau fod Casia yn cymryd yr awenau, a hoffem ddiolch i Anni am ei holl waith a&rsquo;i brwdfrydedd dros y ddwy flynedd ddiwethaf.</p> <p>&quot;Mae pob Bardd Plant Cymru wedi perchnogi a datblygu&rsquo;r cynllun ac rydym yn edrych ymlaen at weld i ba gyfeiriad y bydd Casia yn ei arwain.</p> <p>&quot;Mae hi&rsquo;n lenor talentog dros ben, ac rydym fel partneriaid yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld y cynllun yn torri tir newydd a chyffrous. Mynnwch weithdy ac ymweliad ganddi!&rdquo;</p> <p>Bydd Anni a Casia yn cynnal rhai digwyddiadau ar y cyd rhwng nawr a diwedd yr Haf, gan gynnwys Talwrn y Beirdd Bach yn ffair Tafwyl 2017 ar 1 Gorffennaf, cyn i Casia ddechrau ar y gwaith yn unigol o fis Medi ymlaen.</p> <p>Mae Llenyddiaeth Cymru, sy&rsquo;n gweinyddu&rsquo;r cynllun, yn annog unrhyw ysgol, sefydliad, llyfrgell neu glwb ieuenctid sy&rsquo;n dymuno gwneud cais am ymweliad gan Bardd Plant Cymru gysylltu drwy ebostio: barddplant@llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266 &ndash; y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/2018 yw 1 Rhagfyr 2017.</p> <p>Cynllun ar y cyd yw Bardd Plant Cymru rhwng Llenyddiaeth Cymru, Yr Urdd, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru.</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5263/ 2017-06-01T00:00:00+1:00 G&ecirc;m Derfynol Cynghrair Pencampwyr Menywod UEFA yn ysbrydoli menywod a merched <p>Cyn i G&ecirc;m Derfynol Cynghrair Pencampwyr Menywod UEFA gael ei chynnal heno, mae Gweinidogion wedi dweud bod ganddi&#39;r gallu i ysbrydoli menywod a merched o Gymru ac o bedwar ban byd i gymryd rhan mewn chwaraeon.</p> <p>Bydd deiliaid y cwpan, Lyon, yn wynebu Paris Saint-Germain yn Stadiwm Dinas Caerdydd am 19:45.</p> <p>Mae&#39;r g&ecirc;m yn cael ei chynnal yn yr un ddinas &acirc; g&ecirc;m derfynol y dynion, sy&#39;n golygu bod Caerdydd wedi&#39;i gweddnewid yn ganolfan sy&rsquo;n rhoi cryn fri ar chwaraeon.</p> <p>Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans, yn ymuno &acirc;&#39;r llu o gefnogwyr y disgwylir iddynt fynd i&#39;r g&ecirc;m.</p> <p>Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: &ldquo;Mae Caerdydd a Chymru gyfan yn llawn cyffro wrth inni ddechrau ar ddathliadau Cynghrair Pencampwyr UEFA.</p> <p>&quot;Mae cefnogwyr o bedwar ban byd i&#39;w gweld yn y ddinas yn barod, ac mae Sbaeneg, Eidaleg a Ffrangeg i&#39;w clywed ar y strydoedd.</p> <p>&quot;Heddiw, bydd G&ecirc;m Derfynol Cynghrair Pencampwyr Menywod UEFA yn hoelio sylw&#39;r byd ar b&ecirc;l-droed menywod.</p> <p>&quot;Mae gan y digwyddiad gwych hwn y gallu i ysbrydoli menywod a merched o Gymru ac o bedwar ban byd i gymryd rhan mewn chwaraeon, yn enwedig p&ecirc;l-droed.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans, sy&#39;n gyfrifol am chwaraeon ar lawr gwlad: &quot;Mae rhyw 40,000 o fenywod a merched ledled Cymru yn chwarae p&ecirc;l-droed yn rheolaidd.</p> <p>&quot;Mae denu rhagor o fenywod a merched i gymryd rhan mewn chwaraeon yn parhau&#39;n un o&#39;n prif flaenoriaethau, ac mae Ymddiriedolaeth Cymdeithas P&ecirc;l-droed Cymru am gynyddu&#39;r niferoedd sy&#39;n chwarae p&ecirc;l-droed i 100,000 erbyn 2024.</p> <p>&quot;Mae G&ecirc;m Derfynol Cynghrair Pencampwyr Menywod UEFA yn gyfle gwych i hoelio sylw ar b&ecirc;l-droed menywod a bydd yn ein helpu i wireddu&#39;r uchelgais honno.&quot;</p> <p>Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething, hefyd yn rhoi cymeradwyaeth i&#39;r 1,500 o fenywod a merched o bob cwr o Gymru a fydd yn cymryd rhan yng Ng&#373;yl P&ecirc;l-droed Genedlaethol Cymdeithas P&ecirc;l-droed Cymru i Fenywod a Merched.</p> <p>Bydd yn cael ei chynnal ym Meysydd Chwarae Prifysgol Caerdydd yn Llanrhymni ac mae&#39;n rhan o Raglen Cymdeithas P&ecirc;l-droed Cymru i Ymgysylltu &acirc;&#39;r Gymuned. &nbsp;</p> <p>Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal bob blwyddyn a bydd timau o bob cwr o Gymru yn cystadlu o dan 8, 10, 12, 14, 16 ac mewn grwpiau oedran h&#375;n.</p> <p>Bydd pawb a fydd yn cymryd rhan ynddo eleni yn cael dau docyn rhad ac am ddim i wylio G&ecirc;m Derfynol Cynghrair Pencampwyr Menywod UEFA.</p> <p><strong>Llun: Stadiwm Dinas Caerdydd</strong></p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5264/ 2017-06-01T00:00:00+1:00 Dau ddigywddiad yn Aber yn cyd-weithio <p>MAE dau o brif ddigwyddiadau blynyddol Aberystwyth am ddod at ei gilydd i gynnig cystadleuaeth i blant a myfyrwyr ysgol leol.&nbsp;</p> <p>Bydd FfotoAber, &nbsp;yr &#373;yl flynyddol ffotograffiaeth a G&#373;ylSeicloAber yn cyd-weithio, ynghyd &acirc; Chlwb Rotari Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch i dynnu sylw at y gweithgareddau cyffrous y gellir eu gweld yn Aberystwyth dros y misoedd nesaf.</p> <p>Dros y saith mlynedd diwethaf mae cystadleuaeth ysgolion FfotoAber ar gyfer disgyblion yn ardal Aberystwyth wedi bod yn hynod boblogaidd, ond eleni maent yn gofyn i ffotograffwyr brwd i gofnodi cyffro digwyddiad beicio unigryw&rsquo;r dref.</p> <p>Eglurodd Deian Creunant o FfotoAber y datblygiad newydd: &ldquo;Mae ein cystadleuaeth ysgolion a cholegau wedi bod yn boblogaidd iawn ac, mewn partneriaeth &acirc; Chlwb Rotari Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch, wedi bod yn datblygu&rsquo;n gyson dros y blynyddoedd.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n gam naturiol i ni gydweithio &acirc; phrif ddigwyddiad arall er mwyn tynnu sylw at y gweithgareddau parhaus all Aber ei gynnig.&rdquo;</p> <p>Gofynnir i gystadleuwyr gyflwyno hyd at dri llun sy&rsquo;n crynhoi holl gyffro&rsquo;r gwahanol weithgareddau a gynhelir yn ystod wythnos yr &#373;yl seiclo.</p> <p>Shelley Childs yw un o brif gydlynwyr G&#373;ylSeicloAber: &ldquo;Fel FfotoAber nod G&#373;ylSeicloAber yw hyrwyddo Aberystwyth fel cyrchfan ddeniadol a thynnu sylw at yr hyn all y dref gynnig yn ogystal ag adeiladu ar y diddordeb cynyddol mewn beicio.</p> <p>&ldquo;Mae ein digwyddiadau wedi datblygu yn gyson dros y blynyddoedd ac mae&rsquo;r bartneriaeth newydd hyn yn ddilyniant naturiol ac edrychwn ymlaen at weld y canlyniadau.&rdquo;</p> <p>Jeremy Turner yw cyfarwyddwr artistig Cwmni Theatr Arad Goch sy&rsquo;n cynnal eu digwyddiad mawr eu hunain yn yr haf: &ldquo;Mae gweithio gyda FfotoAber yn ein galluogi i arddangos rhai o weithiau rhagorol y myfyrwyr lleol yn ein hardal arddangos broffesiynol.</p> <p>&ldquo;Mae ganddom ninnau ein G&#373;yl Hen Linell Bell ym mis Gorffennaf, un o&rsquo;n prosiectau mwyaf uchelgeisiol erioed a bydd yn hybu Aberystwyth ymhellach fel canolfan gweithgareddau diwylliannol.&rdquo;</p> <p>Cred Geraint Thomas o Glwb Rotari Aberystwyth fod hyn yn cynnig her newydd i&rsquo;r cystadleuwyr.</p> <p>Meddai: &ldquo;Mae diddordeb mawr wedi bod yn y gystadleuaeth ysgolion a cholegau o&rsquo;r cychwyn cyntaf ac mae wedi datblygu yn gyson.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Mae gweithio gyda G&#373;ylSeicloAber yn cynnig dimensiwn arall i&rsquo;r gystadleuaeth ac rwy&rsquo;n edrych ymlaen at weld y lluniau a sut mae cyffro&rsquo;r digwyddiadau yn cael ei arddangos.&rdquo;</p> <p>Yn ogystal &acirc;&rsquo;r gystadleuaeth ysgolion bydd y ffotomarathon yn dychwelyd eto gyda&rsquo;r her ffotograffig chwe awr yn digwydd ar 28 Hydref.</p> <p>I ddysgu mwy am yr &#373;yl ewch i <a href="http://www.ffotoaber.cymru">http://www.ffotoaber.cymru</a>&nbsp; Gallwch hefyd ei dilyn ar Twitter (@FfotoAber) a Facebook.</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5250/ 2017-05-15T00:00:00+1:00 Cyfle i glywed gig Jarman am ddim! <p>MAE uchafbwyntiau G&#373;yl Cefni wedi cael eu gyhoeddi ac mae&rsquo;r ymateb eisoes wedi bod yn frwd.&nbsp;</p> <p>Eicon o&rsquo;r s&icirc;n Gymraeg, Geraint Jarman, fydd uchafbwynt y Gig Mawr ger y Bull yn Llangefni, gyda llu o fandiau poblogaidd i&rsquo;w gefnogi ar brynhawn a nos Sadwrn, 10 &nbsp;Mehefin.</p> <p>Y newyddion da yw fod Pwyllgor G&#373;yl Cefni, gyda nawdd y Cyngor Celfyddydau a&rsquo;r Loteri Genedlaethol, am fod yn medru cynnig mynediad am ddim i&rsquo;r Gig Fawr.</p> <p>Dywedodd Nia Thomas, swyddog ieuenctid Menter Iaith M&ocirc;n sydd ar Bwyllgor G&#373;yl Cefni: &ldquo;Dwi wedi cyffroi&rsquo;n arw fod Geraint Jarman wedi cytuno i ddod draw i &#372;yl Cefni.</p> <p>&ldquo;Fe glywais i o yn Eisteddfod Meifod ac mi oedd o&rsquo;n briliant!</p> <p>&ldquo;Dwi&rsquo;n hoffi&rsquo;r ffync yn ei gerddoriaeth ac mae&rsquo;n un o&rsquo;r cerddorion yna sy&rsquo;n llwyddo creu awyrgylch gwych i gynulleidfa o bob oed!&rdquo;</p> <p>&ldquo;Mae am fod yn &#373;yl ffantastig gyda chymaint o amrywiaeth a rhywbeth at ddant pawb: noson gwis yn y Railway ar nos Fercher (7 Mehefin); gweithdy celf i blant yn Oriel M&ocirc;n ar brynhawn Iau; gig y rhyfeddol Alys Williams a&rsquo;r band gyda Gwilym yn cefnogi ar y nos Wener yn Theatr Fach; bore Sadwrn o hwyl a sioe i&rsquo;r teulu yng Nghapel Ebeneser gyda chymeriadau S4C; ac yna&rsquo;r Gig Fawr gyda mwy na 10 o fandiau rhwng 12 a 8pm ar y dydd Sadwrn, heb anghofio y bydd Menter Gymdeithasol Llangefni yn trefnu gweithgareddau i deuluoedd a bwyd ar safle&rsquo;r farchnad hefyd.&rdquo;</p> <p>Un sy&rsquo;n brofiadol yn mentora bandiau ifanc drwy&rsquo;r prosiect Bocs&#373;n yw Huw Owen, aka y cerddor &lsquo;Mr Huw&rsquo;, a ddywedodd: &ldquo;Tra bod gan Geraint Jarman wreiddiau teuluol ym M&ocirc;n, mae ei wreiddiau cerddorol yn fyd-eang gan gynnwys profiadau reggae cynnar yn Jamaica.</p> <p>&ldquo;<em>Tacsi i&rsquo;r Tywyllwch, Ethiopia Newydd, Atgof fel Angor</em>, mae&rsquo;r boi yn athrylith&hellip; ac am fod yn denu cynulleidfa o bob cefndir i fod yn gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg yn Llangefni.</p> <p>&ldquo;A chyda phrofiad o hanner canrif o angerdd dros gerddoriaeth Cymraeg fodern, pwy gwell i ysbrydoli rhai o&rsquo;r bandiau ifanc o F&ocirc;n fydd yn perfformio, fel Carma gyda&rsquo;u sain cyffrous, ac (An)naearol gyda&rsquo;u caneuon bachog, gan roi hwb i fandiau newydd wrth ehangu eu gorwelion daearyddol a cherddorol.&rdquo;</p> <p>Ychwanegodd Nia Thomas: &ldquo;Diolch i waith diflino&rsquo;r pwyllgor ers 17 mlynedd, mae G&#373;yl Cefni yn ddyddiad sefydlog yng nghalendr yr ynys ac mae bob amser yn braf cael denu cynulleidfaoedd newydd a chroesawu pobl o bell ac agos.</p> <p>&ldquo;Mae cymaint am fod yn digwydd eleni ac mi fyddwn yn rhyddhau mwy o fanylion wrth fynd yn ein blaenau ond yn y cyfamser rwyf am bwyso ar bawb i&rsquo;n dilyn ar facebook G&#373;yl Cefni neu ar trydar @moniaith.&rdquo;</p> <p>&ldquo;Er y bydd y Gig Mawr yn rhad ac am ddim, mae&rsquo;n bwysig archebu rhai o&rsquo;r digwyddiadau eraill rhagflaen, gan y bydd tocynnau a llefydd yn mynd yn sydyn.&rdquo;</p> <p>Medrwch ffonio Menter Iaith M&ocirc;n ar 01248 725700 i archebu tocyn i gig Alys Williams a&rsquo;r band/Gwilym, yn Theatr Fach gyda bar 9/6/17 (am &pound;7 /&pound;5 dan 18), neu ar gyfer gweithdy celf Oriel M&ocirc;n 4-6pm 8/6/17 i wneud addurniadau ar gyfer yr orymdaith 10/6/2017 (gweithdy am ddim ond nifer cyfyngedig i 25 plentyn).</p> <p>Yn ogystal, er bod y Bore o Hwyl i&rsquo;r Teulu am ddim, mae mynediad drwy ddangos &lsquo;tocyn&rsquo; sydd ar ffurf band garddwrn sydd ar gael rhagflaen o siop Cwpwrdd Cornel Llangefni (01248 750218).</p> <p>Gan gofio mai cymeriadau poblogaidd S4C i blant fydd yn ymddangos, mi fydd y tocynnau i&rsquo;r gweithgaredd yma yn mynd yn sydyn hefyd.</p> <p>Trefnir yr &#372;yl flynyddol gan Bwyllgor G&#373;yl Cefni a derbynnir cefnogaeth mewn da neu nawdd gan Menter Iaith M&ocirc;n, Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Oriel M&ocirc;n, Cyngor Sir Ynys M&ocirc;n, The Sign Factory, a Menter Gymdeithasol Llangefni.</p> <p>Llun: Geraint Jarman (Iolo Penri)</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5251/ 2017-05-15T00:00:00+1:00 Ffarwelio &acirc; chyfarwyddwr cerdd Eisteddfod Llangollen <p>AR &ocirc;l chwe blynedd yn swydd cyfarwyddwr cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, fe fydd Eilir Owen Griffiths yn ymddiswyddo o&rsquo;i r&ocirc;l yn dilyn dathliadau 70ain yr Eisteddfod eleni.</p> <p>Bydd cyfarwyddwr cerdd ieuengaf erioed yr Eisteddfod yn gadael ar &ocirc;l yr &#373;yl ym mis Gorffennaf, gan roi cyfle iddo ganolbwyntio ar ddatblygiadau newydd o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, prosiectau cyfansoddi a threulio amser gyda&rsquo;i deulu ifanc.</p> <p>Yn ystod ei gyfnod wrth y llyw, fe wnaeth Eilir gyflwyno cystadlaethau C&ocirc;r Plant y Byd, Llais y Dyfodol a Llais Sioe Gerdd i raglen yr Eisteddfod, yn ogystal &acirc; datblygu&rsquo;r prosiectau Allanol a Chynhwysiant &ndash; wnaeth ennill Gwobr Gymunedol Scottish Power yn ddiweddar.</p> <p>Mae ei ddawn arbennig i greu rhaglenni uchelgeisiol hefyd wedi arwain at lwyfannu cyngherddau enfawr gan gynnwys Sweeny Todd gyda chast o 150 a Carmen y llynedd.</p> <p>Buodd yn allweddol wrth ddenu cynulleidfaoedd cenedlaethol o du hwnt i&rsquo;r ff&icirc;n a hefyd wrth sicrhau perfformiadau gan artistiaid rhyngwladol fel Status Quo, UB40, Burt Bacharach, Jools Holland, Caro Emerald a Rufus Wainwright.</p> <p>Yn bluen arall yn ei het, fe lwyddodd i gael artistiaid fel Syr Bryn Terfel, Joseph Calleja, Catrin Finch, Noah Stewart, Alison Balsom, Nicola Benedetti a Karl Jenkins i ddychwelyd i&rsquo;r Eisteddfod dro ar &ocirc;l tro.</p> <p>Cyn derbyn y swydd yn 2011, fe wnaeth Eilir fynychu&rsquo;r Eisteddfod fel cystadleuwr a pherfformio ar lwyfan enwog y Pafiliwn Brenhinol Cenedlaethol yn 1998 gydag Ysgol Glan Clwyd ac eto gyda&rsquo;i g&ocirc;r CF1 yn 2010. &nbsp;</p> <p>Dywedodd Eilir: &ldquo;Mae&rsquo;n anodd i mi grynhoi chwe blynedd mor ardderchog.</p> <p>&ldquo;Rwy&rsquo;n falch fy mod yn gorffen fy amser gydag Eisteddfod Llangollen hefo gymaint o atgofion braf ac mae&rsquo;n fraint i fod yn camu i lawr ar &ocirc;l y dathliadau 70ain.</p> <p>&ldquo;Rwy&rsquo;n edrych ymlaen at weld gwaith caled y t&icirc;m yn cyrraedd uchafbwynt yn y dathliadau bendigedig. &nbsp;</p> <p>&ldquo;Rwy&rsquo;n lwcus bod fy amser fel cyfarwyddwr cerdd wedi caniat&aacute;u i mi weithio ar brosiectau rwy&rsquo;n teimlo&rsquo;n angerddol iawn amdanyn nhw.</p> <p>&ldquo;O&rsquo;r dechrau, roeddwn yn awyddus i greu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc o fewn yr &#373;yl &ndash; a dyma oedd tarddiad cystadlaethau C&ocirc;r Plant y Byd, Llais y Dyfodol a chystadlaethau Cerddorion Ifanc.</p> <p>&ldquo;Rwy&rsquo;n gobeithio bydd hyn yn rhan o&rsquo;m gwaddol. &nbsp;</p> <p>&ldquo;Mae swydd y cyfarwyddwr cerdd yn un heriol iawn ac yn un na fyddwn i wedi medru ei gwneud heb gefnogaeth y staff, partneriaid, noddwyr ac wrth gwrs y gwirfoddolwyr ymroddedig sydd wedi gweithio wrth fy ochr am y chwe blynedd ddiwethaf.&rdquo;</p> <p>Wrth drafod ei hoff atgofion o&rsquo;i amser gyda&rsquo;r Eisteddfod, ychwanegodd Eilir: &ldquo;Mae &lsquo;na bron gormod o adegau i grybwyll lle roeddwn i eisiau pinsio fy hun!</p> <p>&ldquo;Un ohonyn nhw oedd gweld cynhyrchiad Sweeny Todd hefo Syr Bryn Terfel yn 2014 ac un arall oedd pan wnaeth y tenor Noah Stewart berfformiad fy nhrefniant i o Calon L&acirc;n yn Gymraeg.</p> <p>&ldquo;I goroni&rsquo;r cyfan, lle arall ond Llangollen fedrwch chi eistedd a chael diod gyda Burt Bacharach, Paul Mealor a Terry Waite?</p> <p>&ldquo;Rwy&rsquo;n teimlo&rsquo;n falch iawn wrth edrych yn &ocirc;l ar y chwe mlynedd dw i wedi eu cael fel cyfarwyddwr cerdd Llangollen.</p> <p>&ldquo;Mae gen i nifer o atgofion melys ac rwy&rsquo;n gobeithio y bydda i&rsquo;n dychwelyd yn y blynyddoedd nesa&rsquo; fel un ai aelod o&rsquo;r gynulleidfa neu hyd yn oed i gystadlu!</p> <p>&ldquo;Ond cyn i mi roi&rsquo;r ffidil yn y t&ocirc;, mae dathliadau eleni i&rsquo;w mwynhau.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Mae cymaint o uchafbwyntiau yn rhaglen yr &#373;yl ac rwyf i yn bersonol yn edrych ymlaen at fwynhau Gregory Porter nos Wener, 7 Gorffennaf.&rdquo;</p> <p>Ychwanegodd cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Dr Rhys Davies:</p> <p>&ldquo;Mae brwdfrydedd Eilir yn heintus ac mae wedi bod yn bleser gweithio gydag o am y chwe blynedd ddiwethaf, yn creu digwyddiadau unigryw a chofiadwy bob blwyddyn.</p> <p>&ldquo;Mae cyfraniad Eilir i raglen yr Eisteddfod, o ran yr artistiaid y cafodd i berfformio a hefyd yr elfen gystadleuol a chymunedol a ddatblygodd, yn waddol deilwng iawn.</p> <p>&ldquo;Yn ystod ei amser gyda ni, mae wedi glynu i egwyddorion craidd yr Eisteddfod Ryngwladol &ndash; gan uno pobl trwy heddwch, cyfeillgarwch, cerddoriaeth a dawns.</p> <p>&ldquo;Fe fydd ei Eisteddfod olaf yn dilyn yr union yr un trywydd a&rsquo;r rhai blaenorol ac yn cynnig perfformiadau amrywiol a chyfoes yn llawn enwogion.</p> <p>&ldquo;Nid yw perswadio&rsquo;r Manic Street Preachers, Huw Stephens, Kristine Opolais, Gregory Porter, Syr Bryn Terfel, Christopher Tin a Reverend and The Makers i ddod i&rsquo;r Eisteddfod wedi bod yn hawdd.</p> <p>&ldquo;Allwn ni wir ddim aros i weld diweddglo mawr Eilir yn dod at ei gilydd.&rdquo;</p> <p>Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cychwyn y broses o recriwtio cyfarwyddwr cerdd newydd, i gychwyn yr haf hwn. Os hoffech wneud cais am y swydd, cysylltwch &acirc;&rsquo;r prif swyddog gweithredu Sian Eagar yn swyddfa Eisteddfod Llangollen ar 01978 862 000.</p> <p>I brynu ticedi ar gyfer dathliadau 70ain Eisteddfod Llangollen, gan gynnwys g&#373;yl Llanffest, ewch i:&nbsp;<a href="http://www.Llangollen.net">http://www.Llangollen.net</a></p> <p><strong>Llun:&nbsp;Eilir Owen Griffiths</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5252/ 2017-05-15T00:00:00+1:00 Pobl ifanc yn galw i’w llais gael ei glywed yn Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2017 <p>Bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, sydd yn cael ei chyhoeddi ar&nbsp;18 Mai, yn galw eleni am gydraddoldeb i bobl ifanc ac i lais pobl ifanc gael ei glywed.</p> <p>Eleni am y tro cyntaf, mae&rsquo;r neges wedi ei llunio gan Fwrdd Syr IfanC, sef fforwm genedlaethol Urdd Gobaith Cymru ar gyfer eu haelodau 16 &ndash; 24 oed.</p> <p>Yn y neges, maent yn galw am gydraddoldeb o ran hawliau i bobl ifanc ar draws y byd, ac yn galw am i&rsquo;w lleisiau gael eu clywed, &lsquo;gan ofyn i eraill siarad gyda ni, cyn siarad ar ein rhan ni&rsquo;.&nbsp; Maent hefyd yn galw am yr hawl i bobl ifanc dros 16 oed gael bwrw eu pleidlais.</p> <p>Ar ffurf fideo fydd y neges eleni, yn hytrach na pherfformiad llafar, er mwyn hwyluso&rsquo;r gwaith o&rsquo;i lledaenu dros gyfryngau cymdeithasol.&nbsp; Bydd yn cael ei chyfieithu i 17 iaith, gan gynnwys Rwsieg, Macedonian, Swahili ac Arabeg.</p> <p>Bydd y fideo yn cael ei ddangos am y tro cyntaf mewn digwyddiad arbennig yn y Senedd, dan nawdd Llywydd y Cynulliad Elin Jones, dydd Mercher 17 Mai am 12:30pm ac yna ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd dydd Mercher, 31 Mai am 2:35pm.</p> <p>Mae&rsquo;r Urdd hefyd yn annog pobl ifanc ar draws y byd i ymateb i&rsquo;r neges eleni, gyda&rsquo;r ymatebion yn cael eu cynnwys ar wefan yr Urdd.</p> <p>Mae&rsquo;r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, a anfonwyd am y tro cyntaf ym 1922 gan y Parchedig Gwilym Davies o Gwm Rhymni, yn draddodiad blynyddol sy&rsquo;n ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol.</p> <p>Meddai Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd: &ldquo;Mae&rsquo;r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn un o draddodiadau pwysica&rsquo;r Urdd, sy&rsquo;n rhoi cyfle i bobl ifanc Cymru estyn dwylo i bobl ifanc ym mhedwar ban byd.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r neges yn un amserol iawn eleni, gyda Chomisiwn y Cynulliad newydd lansio ymgynghoriad ar greu Senedd Ieuenctid i Gymru a&rsquo;r etholiadau yn prysur agos&aacute;u.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n dangos pa mor gryf mae ein haelodau yn teimlo o ran y cyfraniad sydd ganddynt i&rsquo;w gynnig.&rdquo; &nbsp; &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5253/ 2017-05-15T00:00:00+1:00 Cyhoeddi Prif Weithredwr newydd S4C <p>Mae S4C wedi cyhoeddi fod Owen Evans wedi ei benodi yn Brif Weithredwr S4C&nbsp; i olynu Ian Jones.</p> <p>Mae Owen Evans yn Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, gyda chyfrifoldeb am Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus.&nbsp;</p> <p>Yn ei swydd bresennol mae&rsquo;n gyfrifol am gyllideb o &pound;6.6 biliwn ac am arwain 1,200 o staff.</p> <p>Ymunodd &acirc;&rsquo;r gwasanaeth sifil yn 2010 fel Cyfarwyddwr Addysg Uwch, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes i&rsquo;r Llywodraeth gan dderbyn cyfrifoldebau ychwanegol yn 2012 ac eto yn 2015.</p> <p>Rhwng 2008 a 2010 roedd yn Gyfarwyddwr elusen Busnes yn y Gymuned yng Nghymru lle tyfodd yr aelodaeth, yn ystod ei gyfnod yno, i gynrychioli dros 20% o&rsquo;r gweithlu yng Nghymru.</p> <p>Am 10 mlynedd cyn hynny, bu&rsquo;n gweithio i BT gan gynnwys cyfnod fel aelod o d&icirc;m Prydeinig BT ar ddatblygu eu strategaeth band-eang.</p> <p>Fe&rsquo;i haddysgwyd yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth cyn graddio mewn economeg ym Mhrifysgol Abertawe.&nbsp;Bu&rsquo;n aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg rhwng 2005 a 2010. Ar hyn o bryd mae&rsquo;n aelod o fwrdd ymgynghorol elusen Marie Curie yng Nghymru.</p> <p>Dywedodd Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C: &ldquo;Rydym yn ffodus iawn i fedru penodi arweinydd i S4C ar gyfer y blynyddoedd nesaf sydd wedi profi ei allu mewn cymaint o feysydd.</p> <p>&quot;Mae Owen wedi dangos fwy nag unwaith yn ei yrfa&#39;r ddawn i addasu a derbyn cyfrifoldebau mawr a newydd, gan gynnwys ym meysydd cyfathrebu technegol a&rsquo;r iaith Gymraeg.</p> <p>&quot;Mae&rsquo;n arweinydd uchel ei barch gyda phrofiad&nbsp; arbennig o adeiladu partneriaethau.&nbsp;</p> <p>&quot;Gyda&rsquo;r unigolion talentog sydd eisoes yn gweithio i S4C, gallwn edrych ymlaen i&rsquo;r dyfodol yn hyderus&rdquo;.</p> <p>Bydd Owen Evans yn cymryd drosodd fel Prif Weithredwr ar 1 Hydref 2017.</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5254/ 2017-05-15T00:00:00+1:00 Ethol arweinydd newydd gr&#373;p Plaid Cymru Gwynedd <p>Etholwyd Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Dolgellau yn Arweinydd newydd Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd mewn cyfarfod ym Mhorthmadog yr wythnos hon (8 Mai).</p> <p>Mae Dyfrig Siencyn yn Gynghorydd Sir dros Ward Gogledd Dolgellau.</p> <p>Llwyddodd Plaid Cymru Gwynedd i sicrhau mwyafrif o Gynghorwyr, 41 Cynghorydd, yn yr Etholiadau Lleol sy&rsquo;n golygu y bydd Plaid Cymru yn parhau i arwain a llywodraethu Cyngor Gwynedd dros y bum mlynedd nesaf. Mae&rsquo;n adeiladu ar lwyddiant y Blaid dros y blynyddoedd diwethaf ac yn 4 Cynghorydd yn fwy nac a etholwyd yn 2012, a 6 Chynghorydd yn fwy nac yn Etholiad 2008.</p> <p>Meddai&rsquo;r Cynghorydd Dyfrig Siencyn: &ldquo;Mae hi&rsquo;n fraint ac yn anrhydedd cael fy ethol i swydd arweinydd Gr&#373;p Plaid Cymru Gwynedd.</p> <p>&quot;Mae hi&rsquo;n swydd bwysig sy&rsquo;n gosod y tir ar gyfer y gwaith caboledig sy&rsquo;n cael ei wneud o fewn Gwynedd gan d&icirc;m cyfan o gynghorwyr, staff, asiantaethau, gwirfoddolwyr a chymunedau.</p> <p>Mae gan Blaid Cymru weledigaeth a chyfraniad sylweddol i&rsquo;w gwneud, nid yn unig i ddyfodol y sir yma, ond i ddyfodol Cymru a&#39;r Gymraeg hefyd.</p> <p>&ldquo;Diolch i bob ymgeisydd sydd wedi mentro i&rsquo;r cylch gwleidyddol ar ran Plaid Cymru yn yr Etholiadau Lleol.</p> <p>&quot;Diolch i gynghorwyr profiadol sydd wedi gweithio&rsquo;n ddiflino gan gyfrannu&rsquo;n hael i&rsquo;r gwaith dros y blynyddoedd.</p> <p>&quot;Estynnwn groeso twymgalon i Gynghorwyr newydd Plaid Cymru. Gyda&rsquo;n gilydd, gallwn barhau i fod yn uchelgeisiol dros ein cymunedau gan sicrhau tegwch i&rsquo;n trigolion.</p> <p>&ldquo;Hoffwn ddiolch yn arbennig i&rsquo;r cyn Gynghorydd Dyfed Edwards, Penygroes am ei gyfraniad.</p> <p>&quot;Bu&rsquo;n arwain gr&#373;p Plaid Cymru Gwynedd a Chyngor Gwynedd am naw mlynedd, y cyfnod hiraf i unrhyw arweinydd yn y sir.</p> <p>&quot;Mae wedi bod yn fraint cydweithio &acirc; Dyfed ac rydym yn diolch iddo am ei broffesiynoldeb, ei gyfeillgrawch, ei brofiad a&rsquo;i ddoethineb dros y blynyddoedd. Fel aelodau Plaid Cymru, dymunwn bob llwyddiant iddo i&rsquo;r dyfodol,&rdquo;</p> <p>Bydd gr&#373;p y Blaid yn enwebu&rsquo;r Cynghorydd Dyfrig Siencyn i swydd Arweinydd Cyngor Gwynedd yn y Cyngor llawn yng Nghaernarfon ddydd Iau y 18 o Fai.</p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5248/ 2017-05-09T00:00:00+1:00 Elin Fflur i gloi Llwyfan y Maes yn Eisteddfod M&ocirc;n <p>Mae&rsquo;r Eisteddfod wedi cyhoeddi&rsquo;r lein-yp ar gyfer Llwyfan y Maes yn yr &#373;yl eleni.</p> <p>Eden sydd wedi hawlio slot holbwysig nos Wener ar y Llwyfan, ac mae&rsquo;r merched wedi addo perfformiad bythgofiadwy a hollwych, wrth iddyn nhw ddathlu 21 mlynedd ers rhyddhau&rsquo;u halbwm cyntaf.</p> <p>Uchafbwynt arall nos Wener fydd perfformiad &lsquo;Lleden&rsquo;, sef Tara Bethan, Sam Roberts, Rhys Jones, Heledd Watkins a Wil Roberts.</p> <p>Bydd y gr&#373;p yn perfformio set arbennig fel rhan o ddathliadau #maesb20, yn llawn caneuon gan fandiau o bob oed dros yr 20 mlynedd ddiwethaf, gydag anthemau gan s&ecirc;r fel Yws Gwynedd, Genod Droog, Sibrydion, Swci Boscawen, Euros Childs a Jarman i gyd yn cael eu gwau drwy&rsquo;i gilydd i greu perfformiad pop perffaith i ddathlu pen-blwydd pwysig Maes B.</p> <p>Mae digon o flas lleol yn yr amserlen hefyd, gyda chorau a grwpiau o F&ocirc;n fel Fleur de Lys a Cordia i&rsquo;w gweld yn perfformio, a phwy well i gloi Llwyfan y Maes yn Eisteddfod M&ocirc;n nos Sadwrn nag Elin Fflur a&rsquo;i band.</p> <p>Yn wreiddiol o Lanfairpwll, ffrwydrodd Elin ar y s&icirc;n wrth ennill <em>C&acirc;n i Gymru </em>n&ocirc;l yn 2002.&nbsp; Ers hynny, mae wedi rhyddhau dau albwm poblogaidd arall; ac mae&rsquo;i dawn berfformio naturiol a&rsquo;i llais unigryw wedi sicrhau&rsquo;i lle fel un o ddoniau mawr ei chenhedlaeth, a hi yw&rsquo;r dewis perffaith i ddod &acirc;&rsquo;r &#373;yl i ben eleni.</p> <p>Wrth gwrs, mae ffefrynnau mawr Llwyfan y Maes yn mynd i fod yn perfformio - Geraint Lovgreen, Band Pres Llareggub a Cowbois Rhos Botwnnog, heb anghofio cyflwynwyr a chymeriadau <em>Cyw</em> oddi ar S4C ar gyfer y plantos lleiaf.</p> <p>Mae&rsquo;r trefnwyr hefyd wedi cryfhau&rsquo;r lein-yp ar y penwythnos cyntaf, ac mae&rsquo;r dydd Sadwrn yn sicr o apelio at gefnogwyr cerddoriaeth Gymraeg.&nbsp; Moniars, John ac Alun, Wil T&acirc;n a Calfari fydd i&rsquo;w gweld ar y Llwyfan gan sicrhau dechrau gwych i&rsquo;r wythnos.</p> <p>Roedd Maffia Mr Huws yn un o fandiau Cymraeg mwyaf eu cyfnod yn yr 80au, gan ysbrydoli cenhedlaeth o gerddorion.</p> <p>Ac maen nhw&rsquo;n &ocirc;l eleni, gyda&rsquo;u prif leisydd gwreiddiol, Hefin Huws - cyfle i&rsquo;w gweld nhw ar eu gorau felly ac ail-fyw&#39;r dyddiau da gyda thalp go fawr o nostalgia ar y pnawn Sadwrn olaf.</p> <p>Gyda rhai o enwau mwyaf cyffrous y s&icirc;n hefyd yn perfformio, gan gynnwys Candelas, S&#373;nami, Alys Williams, Alun Gaffey a HMS Morris, mae&rsquo;n sicr o fod yn ddathliad eclectig o gerddoriaeth ar ei gorau, a hyn oll yn awyrgylch unigryw&#39;r Eisteddfod.&nbsp; Dewch atom i ymlacio yn haul a hwyl y Maes mewn tri mis.</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5242/ 2017-05-08T00:00:00+1:00 Llwybr eiconig Arfordir Cymru yn dathlu ei bumed pen-blwydd <p>MAE&rsquo;R Llwybr eiconig o amgylch Arfordir Cymru, y llwybr di-dor cyntaf o&rsquo;i fath yn y byd ar hyd arfordir cenedlaethol, wedi dathlu ei bumed pen-blwydd.</p> <p>Mae&rsquo;r llwybr sy&rsquo;n ymestyn am 870-milltir yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru a gwariodd cerddwyr arfordir Cymru &pound;84.7 miliwn yn 2014, gan gynnal 1,000 o swyddi.</p> <p>Yn ogystal roedd 43.4 miliwn o ymweliadau undydd ag arfordir Cymru yn cynnwys cerdded fel gweithgaredd.</p> <p>Roedd hyn yn amrywio o bobl leol yn mynd am dro bach hamddenol ar y traeth i ymwelwyr yn cerdded y llwybr cyfan (870 milltir) dros gyfnod o 100 neu fwy o ddyddiau.</p> <p>Meddai Emyr Roberts, prif weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru: &ldquo;Mae Llwybr Arfordir Cymru yn manteisio&rsquo;n llawn ar yr adnodd naturiol ardderchog yr ydym yn gofalu amdano ac mae&rsquo;n enghraifft ragorol o sut y gall yr amgylchedd helpu cymaint o wahanol rannau o gymdeithas.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n rhoi hwb i&rsquo;n heconom&iuml;au gwledig a threfol drwy dwristiaeth, mae&rsquo;n gwella iechyd a lles ac yn annog pobl i fynd allan i gerdded ac yn cysylltu pobl &acirc;&rsquo;r natur ryfeddol sy&rsquo;n byw ar hyd ein harfordir ysblennydd.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;r pum mlynedd cyntaf wedi rhoi dechrau ardderchog inni, ond mae cymaint mwy y gallwn ei wneud.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Yn ystod y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio&rsquo;n galed i geisio cael mwy o bobl fyth i fanteisio ar yr adnodd naturiol rhyfeddol hwn.&rdquo;</p> <p>Ychwanegodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: &ldquo;Roedd Cymru&rsquo;n torri cwys newydd yn 2012 &ndash; hi oedd y wlad gyntaf yn y byd i gael llwybr arbennig ar hyd ei harfordir cyfan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ers hynny, mae Llwybr Arfordir Cymru wedi darparu manteision amgylcheddol, iechyd ac economaidd i gerddwyr di-rif.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Rwyf wedi mwynhau darganfod adrannau ohono fy hun.</p> <p>&ldquo;Dros y flwyddyn newydd cerddedais llwybr arfordirol Ynys M&ocirc;n ac edrychaf ymlaen i gerdded adrannau pellach yn y dyfodol.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Wrth i ni ddathlu ei phen-blwydd, ac edrych i&rsquo;r dyfodol, rwyf yn si&#373;r y bydd Llwybr Arfordir Cymru yn parhau i fod yn boblogaidd iawn ymhlith y cymunedau lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd.&rdquo;&nbsp;</p> <p>Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cynnig rhywbeth yma at ddant pawb, &ndash; o gerdded hamddenol gyda theulu ifanc i deithiau cerdded dramatig ac arswydus ar hyd y clogwyni, beth bynnag sy&rsquo;n apelio atoch. &nbsp;</p> <p>Beth am ddathlu y pumed pen-blwydd drwy gymryd y cyfle i ddarganfod pa ran yw eich ffefryn chi?</p> <p>Mae digon o syniadau ar gyfer y darganfyddiadau teuluol bythgofiadwy neu teithiau mwy heriol ar gael ar&nbsp;<a href="http://www.naturalresources.wales/days-out/wales-coast-path/?lang=cy">http://www.naturalresources.wales/days-out/wales-coast-path/?lang=cy</a></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5243/ 2017-05-08T00:00:00+1:00 Lansio rhestr statudol gyntaf y DU o enwau lleoedd hanesyddol <p>Mae adnod ar-lein newydd, sydd eisoes wedi cofnodi bron 350,000 o enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru gan gadw eu pwysigrwydd hanesyddol am genedlaethau, yn cael ei lansio heddiw gan Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.</p> <p>Nod Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru yw hyrwyddo etifeddiaeth gyfoethog Cymru o enwau lleoedd drwy&rsquo;r oesoedd ac annog eu defnydd cyfoes.</p> <p>Y rhestr statudol yw&rsquo;r cyntaf o&rsquo;i fath yn y DU ac mae&rsquo;n cael ei lansio gan Ysgrifennydd yr Economi mewn digwyddiad yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd.</p> <p>Mae&rsquo;r rhestr ar-lein yn tynnu enwau lleoedd ynghyd a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau hanesyddol.</p> <p>Mae&rsquo;n rhoi cipolwg diddorol iawn ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes Cymru ac yn adlewyrchu sut mae enwau lleoedd wedi datblygu dros ganrifoedd o fywyd Cymru.</p> <p>Dywedodd Ken Skates: &ldquo;Mae enwau lleoedd hanesyddol Cymru yn rhan bwysig o&rsquo;n hanes a&rsquo;n diwylliant a dyna pam roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn am restr statudol yn ei Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n un o gyfres o fentrau hanesyddol arloesol a gyflwynwyd gan y Ddeddf ar gyfer Cymru ac mae&rsquo;n bwysig pwysleisio bod y rhestr rydyn ni&rsquo;n ei lansio heddiw, gyda bron 350,000 o gofnodion eisoes, yn ddim ond y dechrau.</p> <p>&quot;Gyda chymorth parhaus gan Lywodraeth Cymru, bydd y rhestr yn parhau i dyfu i gofnodi etifeddiaeth gyfoethog o enwau lleoedd hanesyddol ein gwlad.</p> <p>&quot;Bydd yn helpu i bwysleisio eu gwerth i&rsquo;n treftadaeth ac yn annog unigolion a chyrff cyhoeddus i gadw&rsquo;r enwau gwerthfawr hyn yn fyw.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Dr Eurwyn Wiliam, Cadeirydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a gasglodd yr enwau ar ran Llywodraeth Cymru: &ldquo;Rydym yn falch iawn o gael lansio&rsquo;r wefan arloesol heddiw.</p> <p>&quot;Gwerth aruthrol enwau lleoedd hanesyddol yw y gallant gofnodi pobl, arferion, henebion, neu ddigwyddiadau&rsquo;r gorffennol, sydd weithiau wedi mynd yn angof, a&rsquo;u gosod mewn amser ar y dirwedd.</p> <p>&ldquo;Mae astudio&rsquo;r enwau hyn yn rhoi gwybodaeth am amgylchiadau, brwydrau, goresgyniadau, a chwyldroadau diwydiannol ac amaethyddol y gorffennol.</p> <p>&quot;Maen nhw&rsquo;n elfen hynod bwysig o amgylchedd hanesyddol Cymru ac rydym yn gobeithio y bydd llawer o bobl yn mwynhau defnyddio&rsquo;r wefan newydd hon i ddysgu mwy am enwau lleoedd hanesyddol Cymru a chydnabod eu gwerth.&rdquo;<br /> &nbsp;Ceir Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru yma:&nbsp;<a href="https://historicplacenames.rcahmw.gov.uk/">https://historicplacenames.rcahmw.gov.uk/</a><br /> &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5244/ 2017-05-08T00:00:00+1:00 Hollt enfawr yn ysgafell i&acirc; Larsen C yn yr Antarctig wedi ffurfio ail gangen <p>MAE&rsquo;R hollt yn ysgafell i&acirc; Larsen C yn yr Antarctig bellach wedi ffurfio ail gangen sy&rsquo;n symud i gyfeiriad blaen yr i&acirc;, yn &ocirc;l ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe sydd wedi bod yn astudio&rsquo;r data diweddaraf o loerenni.</p> <p>Ar hyn o bryd, mae&rsquo;r prif hollt yn Larsen C, sy&rsquo;n debygol o greu un o&rsquo;r mynyddoedd i&acirc; mwyaf a gofnodwyd erioed, yn 180km o hyd.</p> <p>Mae cangen newydd yr hollt yn 15km o hyd.</p> <p>Y llynedd, dywedodd ymchwilwyr o Brosiect Midas y DU, sy&rsquo;n cael ei arwain gan Brifysgol Abertawe, fod yr hollt yn tyfu&rsquo;n gyflym.&nbsp;</p> <p>Erbyn hyn, dim ond 20km o i&acirc; sy&rsquo;n rhwystro&rsquo;r darn 5,000 o km sgw&acirc;r rhag arnofio i ffwrdd.</p> <p>Wrth ddisgrifio&rsquo;r canfyddiadau diweddaraf, meddai&rsquo;r Athro Adrian Luckman o Goleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe, sy&rsquo;n bennaeth Prosiect Midas: &ldquo;Er nad yw blaen yr hollt blaenorol wedi symud ymhellach, mae cangen newydd wedi cael ei chreu.</p> <p>&ldquo;Mae hyn tua 10km y tu &ocirc;l i&rsquo;r blaen blaenorol, ac yn symud tuag at flaen yr i&acirc;.</p> <p>&ldquo;Dyma&rsquo;r newid sylweddol cyntaf yn yr hollt ers mis Chwefror eleni.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Er nad yw hyd yr hollt wedi newid ers sawl mis, mae wedi bod yn ehangu&rsquo;n gyson fesul mwy na metr bob dydd.</p> <p>&ldquo;Mae&rsquo;n aeaf ar hyn o bryd yn yr Antarctig, felly mae arsylwadau gweledol uniongyrchol yn brin ac &acirc; chydraniad isel.</p> <p>&ldquo;Mae ein harsylwadau ar yr hollt yn seiliedig ar interferometreg radar agorfa synthetig (SAR) o loerenni Sentinel-1 yr Asiantaeth Gofod Ewropeaidd.</p> <p>&ldquo;Mae interferometreg radar o loerenni yn caniat&aacute;u i ni fonitro datblygiad yr hollt yn fanwl gywir.&rdquo;</p> <p>Dywed ymchwilwyr y bydd colli darn sy&rsquo;n cyfateb i chwarter maint Cymru&rsquo;n gadael yr ysgafell gyfan yn agored i chwalu yn y dyfodol.&nbsp;</p> <p>Mae Larsen C tua 350m o drwch ac mae&rsquo;n arnofio ar y moroedd ar ymyl Gorllewin yr Antarctig, gan ddal llif y rhewlifoedd sy&rsquo;n ei bwydo yn &ocirc;l.</p> <p>Meddai&rsquo;r Athro Adrian Luckman: &ldquo;Pan fydd yn ymrannu, bydd ysgafell i&acirc; Larsen C, yn colli mwy na 10% o&rsquo;i harwynebedd a fydd yn gadael blaen yr i&acirc; yn y safle pellaf yn &ocirc;l a gofnodwyd erioed.</p> <p>&ldquo;Bydd y digwyddiad hwn yn golygu newid sylfaenol yn nhirwedd Penrhyn yr Antarctig.</p> <p>&ldquo;Rydym wedi dangos o&rsquo;r blaen y bydd y ffurfwedd newydd yn llai sefydlog nag yr oedd cyn yr hollt, ac mae&rsquo;n bosib y bydd Larsen C, yn y pen draw, yn dilyn enghraifft ei chymydog, Larsen B, a chwalodd yn llwyr yn 2002 yn dilyn digwyddiad ymrannu tebyg o ganlyniad &nbsp;i hollti.&rdquo;</p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5245/ 2017-05-08T00:00:00+1:00 Ysgoloriaethau i ddysgwyr o’r Wladfa <p>MAE tair ysgoloriaeth, gwerth &pound;2,000 yr un, ar gael i ddysgwyr o Batagonia astudio&rsquo;r Gymraeg yng Nghymru dros yr haf.&nbsp;</p> <p>Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy&rsquo;n ariannu&rsquo;r ysgoloriaethau, fydd yn galluogi tri pherson o&rsquo;r Wladfa i dreulio mis yn dilyn cwrs gyda Phrifysgol Caerdydd neu Brifysgol Aberystwyth, dau o ddarparwyr y Ganolfan.&nbsp;</p> <p>Mae gofyn i&rsquo;r dysgwyr sy&rsquo;n gwneud cais am ysgoloriaeth fod ar lefel Canolradd o leiaf a&rsquo;u bod wedi gwneud ymrwymiad pendant eisoes i ddysgu&rsquo;r iaith. Gweinyddir yr ysgoloriaethau gan y Cyngor Prydeinig.</p> <p>Yn dilyn cyfnod yng Nghymru yn gwella&rsquo;u sgiliau iaith, bydd disgwyl i&rsquo;r dysgwyr fynd ati i ddefnyddio&rsquo;r Gymraeg ar &ocirc;l dychwelyd adref, gan gyfrannu at fywyd Cymraeg y Wladfa, yn weithgareddau a dosbarthiadau.&nbsp;</p> <p>Un sydd wedi elwa yn y gorffennol o ysgoloriaeth fel hon yw Grisel Roberts o Esquel, yng ngorllewin Patagonia.</p> <p>Mynychodd Grisel, sydd &acirc;&rsquo;i gwreiddiau yng Nghymru, gwrs dwys am fis gyda Phrifysgol Caerdydd yn ystod haf 2016.</p> <p>Meddai Grisel: &ldquo;Dw i wedi elwa o&rsquo;r Cynllun yn aruthrol, a dw i&rsquo;n ddiolchgar dros ben.</p> <p>&ldquo;Roedd y cwrs yn wych, roedd yr athrawon yn amyneddgar ac yn angerddol am yr iaith.</p> <p>&ldquo;Yn y gr&#373;p, cwrddais &acirc; llawer o bobl gyfeillgar iawn ac ro&rsquo;n ni&rsquo;n defnyddio&rsquo;r Gymraeg i gyfathrebu trwy&rsquo;r amser.&rdquo;&nbsp;</p> <p>Wrth annog eraill i ymgeisio am yr ysgoloriaeth, ychwanegodd: &ldquo;Mae&rsquo;r ysgoloriaeth wedi fy helpu i fod yn athrawes well ac roedd yn caniat&aacute;u i mi deithio a dod i wybod mwy am y diwylliant Cymreig, hyrwyddo diwylliant Patagonia yng Nghymru, a chryfhau&rsquo;r rhwymau rhwng Cymru a&rsquo;r Ariannin.</p> <p>&ldquo;Dw i&rsquo;n dal i astudio yn galed achos dw i&rsquo;n edrych ymlaen at sefyll arholiad lefel Uwch eleni!&rdquo;</p> <p>Meddai Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:</p> <p>&ldquo;Ry&rsquo;n ni&rsquo;n gyffrous iawn i gynnig y tair ysgoloriaeth yma i bobl o&rsquo;r Wladfa sy&rsquo;n awyddus i ddod i Gymru i ddysgu ac i wella&rsquo;u Cymraeg.</p> <p>&ldquo;Ry&rsquo;n ni&rsquo;n ymfalch&iuml;o yn y berthynas unigryw sydd rhwng Cymru a&rsquo;r Ariannin, ac yn falch iawn o fedru cynnig cymorth i sicrhau bod y Gymraeg yn parhau yn rhan o fywyd cymunedau ym Mhatagonia.&rdquo;</p> <p>Am fwy o wybodaeth cysylltwch &acirc; Hawys Roberts, Prif Swyddog Cyfathrebu y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ar 01970 621565 neu hawys.roberts@dysgucymraeg.cymru</p> <p><strong>Llun:&nbsp;Grisel Roberts o Esquel</strong></p> http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5246/ 2017-05-08T00:00:00+1:00