Llyfrau

RSS Icon
04 Ebrill 2017

Cyfrol gyntaf, hunan-gyhoeddedig Iestyn Tyne, y bardd ifanc o Ben Llŷn

DYMA gyflwyno cyfrol farddoniaeth gyntaf Iestyn Tyne, addunedau.

Mae’r casgliad yn cynnwys deg ar hugain o gerddi a ysgrifennwyd rhwng 2015 a 2017, a hwythau oll yn adlewyrchu’r profiad o fod yn llanc ifanc yng Nghymru heddiw. 

Mae’r cerddi’n adlewyrchu ar sawl thema – Cymreictod a chariad ac weithiau’r ddau, gwleidyddiaeth, iechyd meddwl a byd natur ymysg pethau eraill.

Cyhoeddwyd y gyfrol gan y bardd ei hun a gellir ei phrynu oddi wrtho’n uniongyrchol neu ar y we. 

Wrth drafod y dewis i gyhoeddi’r gyfrol ar liwt ei hun yn hytrach na thrwy wasg, eglura Iestyn: “Roeddwn i am fynd o’i chwmpas hi fy hun fel rhyw fath o arbrawf – ydi’r peth yn bosib yn y diwydiant cyhoeddi Cymraeg?”

Ynghyd â hynny, mynega Iestyn mai cerddi cyfnod penodol yn ei fywyd yw cynnwys y gyfrol.

“Ro’n i’n teimlo pe bawn i’n cyhoeddi ymhen pum mlynedd i rŵan na fyddai’r cerddi sydd yn addunedau yn ei gwneud hi i’r gyfrol honno, ond doeddwn i ddim am adael iddynt bydru mewn drôr.

“Mae’n bosib y bydd rhai yn fy atgoffa bod nifer o feirdd sydd wedi cyhoeddi cerddi eu glaslencyndod yn y gorffennol wedi difaru gwneud, ond dydw i ddim yn credu y byddaf yn cywilyddo wrth y cerddi hyn ymhen blynyddoedd i ddod.

“Mae’r cerddi’n rhan o gyfnod arbennig yn fy mywyd, ac yn rhan bwysig o fy nhyfiant fel person ac fel bardd.”

Er yn fardd ifanc, mae Iestyn eisoes wedi gadael ei farc ar y sîn lenyddol a cherddorol yng Nghymru.

Enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd gyda chasgliad o ryddiaith yn 2016, ac roedd ei awdl, ‘Gwawr,’ yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol y Ffermwyr Ifanc yr un flwyddyn.

Fe’i ddisgrifwyd fel bardd â “chyfoesedd cwbl ddiymdrech ac amheuthun,” ac mae ganddo gasgliad o 10 cadair Eisteddfodol y mae wedi eu hennill, gan ennyn clod beirniaid megis Myrddin ap Dafydd, Tudur Dylan Jones, Ifor ap Glyn, a Karen Owen.

Ynghyd â hynny, mae’n un o olygyddion cylchgrawn llenyddol newydd sbon Y Stamp (http://ystamp.cymru) a bu hefyd yn fardd preswyl ar gyfer gwefan Y Neuadd (http://yneuadd.com) yn 2015.

Mae’n gerddor medrus gan chwarae’r ffidil a chanu gyda’r band roc-gwerin Patrobas.
Mae copïau o addunedau ar gael i’w prynu gan yr awdur yn uniongyrchol, ar y we o’r ddolen hon – www.addunedau.weebly.com – ac mewn llond llaw o siopau llyfrau lleol.

Rhannu |